Genealogie De Iongh

(Hoorn)

door H. de Iongh jr.

 


Wapen: de Iongh

In rood een zilveren leeuw. Helmteken: een zilver-rode vlucht. Dekkleden: zilver en rood.

Wapen: Crena de Iongh

Gevierendeeld: I en IV in rood een zilveren leeuw (de Iongh);II en III in blauw een wassende maan, vergezeld van boven van een achtpuntige ster en van onderen van twee eikels, de stelen naar beneden, alles van goud. Helmteken: een zilver-rode vlucht. Dekkleden: zilver en rood.


Inleiding 

De familie, van oorsprong protestant, is afkomstig uit Denemarken (Sleeswijk-Holstein), het schiereiland Eiderstedt. De stamvader vestigde zich 1591/92 te Hoorn (Noord Holland).


 

Genealogie


I Daniel Jansz.geboren Eyder ca.1570, bij zijn huwelijk j.m. van Eyder (1), trouwt Hoorn 31-10-1593 Jannetgen Cornelisdr. j.d. van Hoorn.


Uit dit huwelijk:

II Cornelis Danielsz. geboren  Hoorn ca.1600, had als bijnaam "de piraat", was kapitein van een koopvaardijschip.Hij was een zeer zwaarlijvig man, ca.300 pond. Eens werd hij door een Turkse zeerover gevangen genomen en per pond per dukaat vrijgekocht (gelost en gerantsoeneerd) (1). Woonde te Hoorn, eerst op de Nieuwendam, daarna in de Schoolsteeg, overleden Hoorn 16-1-1672 (t.g.v. een val van een ladder).

trouwt (1) ondertrouwt /trouwt Hoorn 8/25-12-1624 Marijtje Hendriksdr. j.d. van Medemblik, overleden Hoorn voor 1634, trouwt (2) Hoorn 30-4-1634(2) Catrijntje Jansdr. j.d. van Frankrijk, overleden Hoorn 6-5-1677, beiden begraven Grote Kerk Hoorn.

Van hun beiden bestonden portretten in olieverf, geschilderd door Herbert Lakeman. Deze portretten zijn bewaard gebleven in de familie van Jan Pet (3).

Uit het 2e huwelijk:(4)

1 Trijntje Cornelisdr. gedoopt Hoorn 13-5-1640.

2 Daniel, volgt III.

3 Antje Cornelisdr. gedoopt. Hoorn 22-2-1644. begraven Hoorn 3-12-1707 trouwt Hoorn 25-4/10-5-1664 Pieter Veering  j.m. van Hoorn, overleden aldaar 2-2-1705, zoon van Outger Veering.


III Daniel Cornelisz. gedoopt .Hoorn 1-1-1642.In zijn jeugd(ca.1660) werd hij door zijn vader naar Frankrijk gezonden en daar op een comptoir besteld om de negotie te leren, alwaar hij jongste bediende was, en daarom doorgaans de jongste genaamd werd, waar vandaan hij de toenaam van de Iongh heeft aangenomen en behouden. (5). Hij was koopman en brouwer. Te Hoorn teruggekeerd was hij aldaar in de jaren 1677-1678, 1681, 1686-1687 directeur van de Levantse Handel. Schepen 1680. Regent van het weeshuis 1681-1685, 1686-1703 en ouderling 1694,1698 en 1702.Woonde in de brouwerij "West-Friesland", gelegen op de Italiaanse Zeedijk.

overleden Hoorn 24-7-1703 (begraven in de Noorderkerk, graf 197). Van Daniel de Iongh bestond op 12-jarige leeftijd een portret in olieverf, geschilderd door Herbert Lakeman.(3). Nalatende f. 34.000.-.(6) trouwt Hoorn 13-11-1661 (hv.19-10-1661) Aafje Jongemaats, gedoopt. Hoorn 13-10-1641, overleden Hoorn

7-10-1707dochter van Paulus Jongemaats en Neeltje Clock.

Uit dit huwelijk(4):

1 Paulus de Iongh, gedoopt .Hoorn 2-1-1663 (toen hij werd gedoopt was het water in het doopvont bevroren), overleden Hoorn 5-9-1690, trouwt aldaar 4-6-1690 Neeltje Dirksdr. Ben, gedoopt. Hoorn 16-2-1666. begraven aldaar 14-11-1695.hertrouwt Hoorn 1-1-1692 Pieter Vlissingen dochter van Dirk Pietersz. Ben en zijn 1e echtgenote Trijntje Groot.

2 Neeltje de Iongh, geboren /gedoopt Hoorn 20/21-9-1664, overleden aldaar 

28-10-1732.ondertrouwt /trouwt Hoorn 29-3/13-4-1692 Jan Simonsz. Baars. geboren  Hoorn. Kaaskoper en commissaris van de kleine gerichtszaken aldaar overleden Hoorn

6-12-1719(begraven Noorderkerk,1e klasse).

3 Trijntje de Iongh, geboren /gedoopt.Hoorn 21-12-1666, overleden aldaar 17-2-1667.

4 Cornelis de Iongh, geboren /gedoopt.Hoorn 7/10-7-1668, overleden aldaar 10-3-1689.

5 Jan de Iongh, geboren /gedoopt.Hoorn 20/22-9-1669, overleden aldaar 30-10-1669.

6 Jan,volgt IV

7 Nicolaas de Iongh, geboren /gedoopt Hoorn 25/27-12-1672, overleden aldaar 27-12-1672.

8 Marijtje de Iongh, gedoopt .Hoorn 13-5-1674, overleden aldaar 1-3-1682.

9 Trijntje(Catharina) de Iongh, gedoopt .Hoorn 26-11-1676, overleden /begraven Alkmaar 21/27-11-1705 (begraven Grote Kerk). ondertrouwt /trouwt Hoorn 31-1/15-2-1705 Willem Winder, gedoopt  Alkmaar 25-10-1674. Mannengasthuis vader 1704, schepen 1717-1718, vroedschap 1715-1748, thesaurier 1722-1723, burgemeester 1723-1726 en ontvanger van Alkmaar, overleden /begraven aldaar 18/25-11-1748, zoon van Jan Winder en Martina van Galen.

10 Nicolaas de Iongh, gedoopt .Hoorn 20-11-1678, overleden aldaar 15-12-1678.

11 Claas (Nicolaas), volgt IVa

12 Pieter de Iongh, geboren /gedoopt Hoorn 22/25-6-1684, overleden aldaar 30-6-1684.

IV Dr. Jan de Iongh, geboren /gedoopt.Hoorn 12/130-10-1671.Commissaris te Hoorn 1695. Ontvanger 100e/200e penning 1712. inschrijving Latijnse School Hoorn

1-6-1684. Inschrijving Leiden 29-4-1694. Promotie Utrecht 27-6-1694.Testament 16-2-1709 (nalatende f.55.360,-.(7).

Kapitein van een burgercompagnie in de Nieuwe Doelen te Hoorn 21-1-1701 en 4-2-1709, thesaurier 1704, diaken 1698, 1702 en 1706, directeur van de Levantse Handel 1708-1709, overleden Hoorn 3-5-1712 (begraven Noorderkerk,1e klasse). ondertrouwt /trouwt 1e Hoorn 1-6 (klasse f.60,-)/ 16-6-1697 Margaretha Abbekerk, gedoopt Hoorn 7-6-1671, overleden aldaar 29-8-1700 dochter van Mr. Joan Abbekerk en Lucia Sijms.

ondertrouwt /trouwt (2) Hoorn 19-4 (klasse f.60,-)/4-5-1704 Suzanna Reeps, weduwe van Adriaan Salm. geboren  Hoorn 1670, overleden aldaar 25-8-1706 (begraven 1e klasse) dochter van Jan Reeps en Maria Overtwater.

Uit het 1e huwelijk:(4)

1 Cornelia de Iongh, geboren  Hoorn 21-3-1698, overleden aldaar 28-11-1742 (begraven 1e klasse). ondertrouwt /trouwt Hoorn 30-3 (klasse f.60,-) /14-4-1720 Reep Jager. geboren  Hoorn 13-9-1685. Koopman in leer, commissarisa van kleine zaken 1712,1714, schepen te Hoorn 1721, huiszittenarmenvoogd 1722-1726, directeur van de Levantse Handel 1722-1723, kapitein van een burgercompagnie in de Nieuwe Doelen 19-1-1723. Hij woonde op het Oost in "De Groene Bok", overleden Hoorn 14-10- 1727 (begraven 1e klasse), zoon van Claas Jager en zijn 2e echtgenote Jannetje de Clercq.

3 Maria de Iongh, geboren  Hoorn 29-7-1699, overleden aldaar 28-1-1758 (begraven 1e klasse) trouwt (1) Hoorn 10-3-1720 Ds. Petrus Tromp.geboren  Warmenhuizen.Predikant te Westwoud en Binnenwijsent 1717, overleden Hoorn 9-2-1730. ondertrouwt /trouwt (2) Hoorn 24-3/8-4-1731 Curtius Nording Doitsma, conrector der Latijnse Scholen Hoorn 1724-1735, rector 1735-1754, kerk- en armenvoogd 1736-1747, regent van het gasthuis 1748-1753 en regent van der Noorderkerk 1735-1748, overleden Hoorn 29-3-1754, zoon van rector Johannes Doitsma.

Uit het 2e huwelijk:(4)

3 Aafje de Iongh, gedoopt Hoorn 21-8-1706, overleden aldaar 25-8-1706.

IVa Claas(Nicolaas) de Iongh, geboren /gedoopt.Hoorn 16/17-10-1680. Kocht de brouwerij "West-Friesland" voor de som van f.12.000,-.Schepen te Hoorn 1707,1716 en 1718. Regent van het weeshuis 1708-1715 en 1717-1721. Kapitein van een burgercompagnie in de Nieuwe Doelen 1717. Diaken 1711.  Testament 10-5-1708(8), overleden Hoorn 25-1-1723, begraven in de Noorderkerk(graf nr.197)., trouwt Hoorn 10-7-1707 (hv.12-6) Anna Molenwerff, geboren /gedoopt Hoorn 7/9-3-1687, overleden Hoorn 7-8-1764. begraven in de Noorderkerk (graf nr.197) dochter van Outger Claasz.Molenwerff en Geertruy Willemsdr.Crap.

Uit dit huwelijk:

1 Daniel de Iongh, geboren /gedoopt. Hoorn 26/27-11-1708, overleden aldaar 2-2-1709 (begraven 1e klasse).

2 Aafje de Iongh, geboren /gedoopt. Hoorn 26/31-8-1710.Op 4-11-1785(volgens koopakte) verkoopt zij de brouwerij "Het Wapen van West-Friesland" aan Philip Constantijn Boon(9).

3 Geertruyd de Iongh, geboren /gedoopt.Hoorn 9/10-5-1712, overleden Westerblokker 20-9- 1781.(begraven Hoorn Grote Kerk, graf nr.317)., trouwt Hoorn 12-4-1744 Siriacus Ouckema, gedoopt. Enkhuizen 15-7-1709.Commissaris van kleine zaken en schepen te Enkhuizen, ouderling te Westerblokker, alwaar hij zijn buiten had, gelegen aan de oostzijde der hervormde kerk, overleden Westerblokker 20- 9-1781. (begraven Hoorn, Grote kerk, graf nr.317).

4 Daniel, volgt V

5 Hester de Iongh, geboren /gedoopt.Hoorn 4-12-1718, overleden Hoorn(impost) 1-6- 1798.ondertrouwt /trouwt Hoorn 27-6/ Oostwoud 12-7-1750 Ds.Petrus Bakker, predikant te Oostwoud 12-6-1750 tot 1765, woonde 1765-1773 Westerblokker, daarna te Hoorn, overleden Westerblokker 6-9-1796, zoon van Tarius Bakker.

Van Hester de Iongh is een portret geschilderd door Herbert Lakeman 1760.

V Mr. Daniel de Iongh, geboren /gedoopt.Hoorn 21/23-10-1714.Schepen te Hoorn 1736,1744 en 1750. Boekhouder van het pakhuis der O.I.Compagnie, regent der Noorderkerk 1737-1751, directeur van de Levantse Handel 1744-1745, kapitein van een burgercompagnie in de Oude Doelen 1751. Trok de zeven "Swarte Boon" 1738 en 1741, de drie "Swarte Boon" 1745(10). Inschrijving Latijnse School Hoorn 29-4-1726, inschrijving Leiden 1=9-1731, promotie 12-9-1735. Sinds 1766 was hij blind. vestigde zich in 1752 te Dordrecht als controleur der convoijen en licenten(11). bezat aldaar de brouwerij "De Swaen", overleden Dordrecht 6-4-1792, trouwt Hoorn 20-7-1738 Philippina Crena, geboren  Dordrecht 2-10-1710, overleden Dordrecht 29-1-1786dochter van Samuel Crena en Anna Notemans.

Uit dit huwelijk:

1 Anna de Iongh, geboren /gedoopt.Hoorn 27/28-4-1739, overleden aldaar 3-2-1746.

2 Geertruy de Iongh, geboren /gedoopt.Hoorn 21/23-8-1740, overleden Dordrecht 28-3-1818, trouwt (1) Dordrecht 24-7-1768 Abraham Troost, geboren  Dordrecht 28-10-1736. Houtkoper te Dordrecht, overleden aldaar 19-11-1778, trouwt (2) Hubertus Hoevenaar.

3 Claas de Iongh, geboren /gedoopt.Hoorn 16/18-3-1742, overleden aldaar 25-3-1747.

4 Samuel de Iongh, geboren /gedoopt.Hoorn 9/10-11-1743.Controleur der convoijen en licenten (11) te Dordrecht, overleden aldaar 11-1-1781.

5 Hendrik, volgt VI

6 Claas de Iongh, geboren /gedoopt.Hoorn 28/31-3-1747, overleden aldaar 28-4-1747.


VI Hendrik de Iongh, geboren /gedoopt.Hoorn 21/23-5-1745.Koopman in granen te Dordrecht.Lid van de municipaliteit (12) 1795, overleden Dordrecht 26-6-1818, trouwt Dordrecht 15-3-1767 Cornelia Kouwens, geboren  Dordrecht 28-10-1743, overleden Dordrecht 10-9-1821. begraven in de Grote Kerkdochter van Willem Kouwens en Antonia van Muijen.


Uit dit huwelijk:

1 Daniel de Iongh, geboren /gedoopt.Dordrecht 1/5-1-1768, overleden aldaar 4-12-1771.

2 Anthonetta de Iongh, geboren  Dordrecht 10-7-1769, overleden Dordrecht 25-7-1836, trouwt aldaar 24-5-1809 Nicolaas Roodenburg, geboren  Dordrecht 1-9-1761.Koopman en lid van de raad, overleden Dordrecht 7-11-1831, zoon van Leendert Roodenburg en Elizabeth van Groenevelt.

3 Philippina de Iongh, geboren  Dordrecht 21-5-1772, overleden aldaar 10-8-1798.

4 Willem, volgt VIIa

5 Daniel, volgt VIIIb

6 Nicolaas de Iongh, geboren  Dordrecht 2-3-1779, overleden aldaar 9-9-1807.

7 Samuel de Iongh, geboren  Dordrecht 30-9-1783, overleden aldaar 24-4-1816.

8 Adriana Wilhelmina de Iongh, geboren  Dordrecht 15-8-1785, overleden aldaar 19-4- 1844, trouwt (1)Dordrecht 26-4-1806 Adriaan van der Sande, geboren  Dordrecht 16-4- 1779, overleden aldaar 16-3-1819, zoon van Hendrik van der Sande en Maria Lacos  trouwt (2) Dordrecht 18-10-1820 Jan Marijt, geboren  Boskoop 23-1- 1782, overleden Dordrecht 1-2-1850, zoon van Gillis Marijt en zijn eerste echtgenote Cornelia Tromp.

VIIa Willem de Iongh, geboren  Dordrecht 21-5-1774. Koopman in granen, overleden Dordrecht 26-9-1842, trouwt Dordrecht 26-9-1810 Johanna Groenenberg, geboren  Dordrecht 7-2-1789, overleden aldaar 17-4-1867dochter van Willem Groenenberg en Johanna Margaretha Liesveld.


Uit dit huwelijk:

1 Hendrik, volgt VIII

2 Cornelia de Iongh, geboren  Dordrecht 24-9-1813, overleden aldaar 14-6-1892.

trouwt Dordrecht 27-11-1833 Mattheus Onderwater, geboren  Dordrecht 19-3-1810. Lid van de Gemeenteraad van Dordrecht en Hoogheemraad van de Zwijndrechtse Waard, overleden Dordrecht 7-4-1852, zoon van Mr. Mattheus Onderwater en Dina Glavimans.

3 Johanna Margaretha de Iongh, geboren  Dordrecht 19-6-1815, overleden Amsterdam 11-5- 1870, trouwt Dordrecht 30-10-1834 Carel van Walree, geboren  Amsterdam 8-6-1809, overleden Amsterdam 18-6-1871, zoon van Carel van Walree en Johanna Elisabeth van der Sande.

4 zoon, geboren  Dordrecht 25-3-1817.kort na de geboorte overleden.

5 Willem de Iongh, geboren  Dordrecht 9-3-1818, overleden aldaar 13-8-1835.

6 Anthonetta Philippina de Iongh, geboren  Dordrecht 1-10-1820, overleden aldaar 4-9- 1909, trouwt Dordrecht 29-5-1844 Carel Eliza van der Sande Lacoste, geboren  Dordrecht 18-10-1818.Wijnhandelaar, lid der Firma Lacoste en van der Veer, overleden Dordrecht 2-3-1871, zoon van Huibert van der Sande en Geertruida Adriana Hanegraaff.

7 Daniel, volgt VIIIa

8 Jan, volgt VIIIb

9 Adriana Wilhelmina de Iongh, geboren  Dordrecht 5-1-1826, overleden aldaar 29-2-1840.

10 Johanna Geertruida de Iongh, geboren  Dordrecht 29-9-1827, overleden aldaar 23-2-1833.

11 Nicolaas de Iongh, geboren  Dordrecht 7-8-1831.

12 Gerardus Johannes de Iongh, geboren  Dordrecht 15-1-1834, overleden aldaar 19-3-1836.

 

VIII Hendrik de Iongh, geboren  Dordrecht 21-12-1811.Jeneverstoker in de branderij "De Zwaan",kapitein der schutterij te Dordrecht, overleden aldaar 30-11-1863, trouwt Dordrecht 17-12-1834 Soetje de Haan, geboren  Puttershoek (ZH) 25-8-1813, overleden Dordrecht 9-3-1895dochter van Cornelis de Haan en Jacomina Grada Kloppenburg.

Uit dit huwelijk:

1 Willem, volgt IX

2 Cornelis de Iongh, geboren  Dordrecht 8-3-1837, overleden aldaar 16-12-1856.

3 Johan Hendrik, volgt IXa

4 Adriana Wilhelmina de Iongh, geboren  Dordrecht 17-6-1840, overleden aldaar 21-3- 1920, trouwt Dordrecht 16-10-1861 Johan Koolhaas Revers, geboren  George Town (gem.Demerary), West-India 30-1-1839.Oliefabrikant, overleden Dordrecht 12-2-1879, zoon van Cornelis Revers en Elisabeth van Rossum.

5 Carel, volgt IXb

6 Hendrik, volgt IXc

7 Johanna de Iongh, geboren  Dordrecht 17-11-1844, overleden Nijmegen 8-3-1929, trouwt Dordrecht 29-3-1876 Jacobus Johannes Bernardus Josephus Bouvy, geboren  Dordrecht 17-4-1828. Industrieel.Lid van de Gemeenteraad van Dordrecht.Ridder der Leopoldsorde van BelgiŽ, overleden Dordrecht 16-7-1888, zoon van Antonius Nicolaas Bouvy en Anna Blauw.

8 Jacomina Grada de Iongh, geboren  Dordrecht 27-8-1846, trouwt Dordrecht 26-10-1882 Leon Romain Joseph de Conde, geboren  Silly(Belgie) 7-7-1839.Gepensioneerd kolonel der chasseurs, zoon van Joseph de Conde en Marie Ursule van Elegom.

9 Adriana Cornelia de Iongh, geboren  Dordrecht 25-4-1848, overleden s'Gravenhage 8-4- 1933(ongehuwd).

10 Daniel, volgt IXd

11 Jacob Leonardus, volgt IXe

12 Henry Marius, volgt IXf

13 Soetje de Iongh, geboren Dordrecht 23-12-1853(tweeling met de voorgaande), overleden Arnhem 1-6-1938, trouwt Dordrecht 13-5-1875 Jan Freseman Keppel Hesselink, geboren Zutphen 24-4-1851.Wijnkoper en lid van de Firma Keppel Hesselink en Zn, overleden Velp 30-4-1928, zoon van Herman Gijsbert Keppel Hesselink en Egberdina Anna Vietor.

14 Catharina de Iongh, geboren  Dordrecht 11-10-1855, overleden 's-Gravenhage 5-5- 1909, trouwt Dordrecht 28-1-1897 Karel van der Heyden, geboren  Batavia 12-1- 1826.gepensioneerd Luitenant-generaal bij het O.I.Leger.Adjudant in buitengewone dienst van H.M.de Koningin,commandant van het Kon. Militair Invalidenhuis "Bronbeek", overleden Arnhem (huize Bronbeek) 26-1-1900, zoon van Jan van der Heyden en Wilhelmina Siebing.

 

VIIIa Daniel de Iongh, geboren  Dordrecht 13-4-1822.Makelaar en oliefabrikant, stichter der vereniging "Kunstmin" te Dordrecht overleden aldaar 9-11-1880, trouwt Dordrecht 20-9-1854 Anna Maria Schuyten, geboren  Dordrecht 29-3-1831, overleden aldaar 21-9-1900 dochter van Huybert Schuyten en Everdina Johanna Scholten Uffelage.

Uit dit huwelijk:

1 Johanna de Iongh, geboren Dordrecht 9-3-1855, overleden 's-Gravenhage 10-1- 1929, trouwt (1) Dordrecht 27-7-1881 Anton David Vriesendorp, geboren Dordrecht 26- 4-1853.Vernisfabrikant, overleden Dordrecht 5-7-1882, zoon van Mr.Corneille Adrien Vriesendorp en Antonetta Roodenburg, trouwt (2) Dordrecht 21-5-1885 Leendert Vriesendorp, geboren Dordrecht 18-4-1850. Wijnkoper. Broer van haar eerste echtgenoot.

2 Huibert, volgt IXg

3 Willem, volgt IXh

4 Everhard Johan, volgt IXi


IXg Huibert de Iongh, geboren Dordrecht 10-3-1856, overleden Dordrecht 20-3-1898, trouwt Deventer 13-7-1893 Anne Hermeline van der Minne, geboren Heinenoord 15-12-1856, overleden Dordrecht 20-2-1921dochter van Adrianus van der Minne en Livia Henkes.

Uit dit huwelijk:

1 Livia Nicoline de Iongh, geboren Dordrecht 18-4-1894, overleden aldaar 14-5-1894.


IXh Willem de Iongh, geboren Dordrecht 10-8-1857.Hoofdingenieur der Indische Spoorwegen,directeur van de Billiton maatschappij en ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw, overleden 's-Gravenhage 19-1-1931, trouwt Maarsseveen 8-9-1881 Anna Sara Rochussen, geboren Batavia 29-11-1860, overleden 's-Gravenhage 26-10-1944 dochter van Henri Rochussen en Maria Christina Koch.

Uit dit huwelijk:

1 Daniel, volgt X

2 Hendrik Huibert, volgt Xa

3 Agatha Anna Maria de Iongh, geboren Djenar 1-6-1886, overleden Lausanne(Zw) 19-2- 1930, trouwt Henry Raymond.Zwitsers musicus.

4 Anna Maria de Iongh, geboren Bandoeng 2-7-1888, overleden Hilversum 23-2- 1979, trouwt 's-Gravenhage 9-7-1908 Florentius Cornelis Kist.geboren Enkhuizen 15- 7-1879.Ingenieur, overleden 's-Gravenhage 29-1-1914, zoon van Florentius Cornelis Kist en Pauline Constance Mathilde Kok Ankersmit.


X Daniel de Iongh, geboren Semarang (Buitenzorg) 19-6-1882.Werktuigkundig ingenieur en eerste burgemeester van Semarang, overleden Rotterdam 27-4-1980, trouwt Semarang 3-5-1909 Henriette Caroline de Vogel, geboren Blitar 11-2-1886, overleden Rotterdam 13-7-1981dochter van Willem de Vogel en Theodore Liona Charlotta Wijmalen.


Uit dit huwelijk:

1 Willem de Iongh, geboren Semarang 18-3-1910, overleden Zurich(Zw) 17-10-1938.

2 Dorine de Iongh, geboren Semarang 3-4-1911, overleden Oegstgeest 28-12-1996.

3 Huibert, volgt XI

4 Conrad Theodore de Iongh, geboren Semarang 22-4-1916, overleden (vermist boven Frankrijk als jachtvlieger van de R.A.F.) 10-6-1943.


Xa Hendrik Huibert de Iongh, geboren Gadobangkong 15-1-1884.Ingenieur-inspecteur van de spoorwegdiensten te Groningen, overleden Breda(Moerdijk) 23-2-1973, trouwt (1) Groningen 21-10-1912 Jantje Fenna Roegholt, geboren Groningen 18-4-1889, overleden Laren(Gr) 15-6-1947dochter van Jurjen Roegholt en Alida Boerma, trouwt (2) Haren(Gr) 13-9-1948 Geertruida Anna Dooyes, geboren Leeuwarden 14-7-1910.

Uit het 1e huwelijk:

1 Alida de Iongh, geboren  Groningen 24-8-1914, overleden Moerdijk 4-3-1977.

2 Willem, volgt XIa

Uit het 2e huwelijk:

3 Corrie de Iongh, geboren  Breda 6-6-1952.

 

XI Huibert de Iongh, geboren Semarang 11-8-1913, overleden Rotterdam 22-9-1981, trouwt Rotterdam 27-11-1941 Monica Maria Wirtz, geboren Rotterdam 25-10-1914dochter van Franciscus Frederikus Marie Wirtz en Johanna Adriana Wilhelmina (Mien) Storm van 's Gravensande.

Uit dit huwelijk:

1 Lidewij de Iongh, geboren Rotterdam 5-10-1942, trouwt (1) Rotterdam 30-7- 1965 (gescheiden) Ferd Hugas. geboren Rotterdam 14-5-1936, trouwt (2) Breukelen 9-12- 1983 Paul van Vliet, geboren 's-Gravenhage 10-9-1935, zoon van Stephanus Johannes Paulus van Vliet en Louise van Lakerveld.

2 Laurine de Iongh, geboren Rotterdam 25-1-1944, trouwt Rotterdam 1-11-1963 (gescheiden) Peter Bakker, geboren Rotterdam 27-8-1934.

3 Daniel de Iongh, geboren Rotterdam 9-6-1947.Piloot bij K.L.M.

trouwt Culemborg 19-5-1979 Irma van Zuylekom, geboren Culemborg 28-9-1952. Stewardess bij Martin-Air.

Uit dit huwelijk:

1 Wouter Willem de Iongh, geboren Kudelstaart 12-9-1980.

2 Philip de Iongh, geboren Kudelstaart 2-12-1982.


XIa Willem de Iongh, geboren Groningen 10-6-1918, trouwt 's-Gravenhage 15-5-1950 Elizabeth van der Schriek, geboren 2-11-1921dochter van Frederikus Nicolaas Franciscus van der Schriek en Elisabeth Middelkoop.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrik Huibert, volgt XII

2 Elizabeth de Iongh, geboren Utrecht 17-11-1953, trouwt Groningen 17-7-1981 Mr.Jan Bernd Huizink, geboren Deventer 5-8-1953.

3 Daniel de Iongh, geboren Utrecht 20-4-1957, trouwt Haarlem 17-11-1989 Helene de Ruiter, geboren 's-Hertogenbosch 30-10-1961.

Uit dit huwelijk:

1 Gijs Kornelis de Iongh, geboren Amsterdam 28-5-1990.

2 Lidewij Elisabeth de Iongh, geboren Bloemendaal 20-1-1993.

3 Koen Willem de Iongh, geboren Laren (Gelderland) 29-9-1995.

 

XII Hendrik Huibert de Iongh, geboren 's-Gravenhage 11-5-1951, trouwt Arnhem 10-12-1976 Petra Spliethoff, geboren Arnhem 5-4-1952.

Uit dit huwelijk:

1 Marit de Iongh, geboren Arnhem 26-2-1983.

2 Willemijn de Iongh, geboren Arnhem 22-10-1987.


IX Everhard Johan de Iongh, geboren Dordrecht 30-1-1859.Commissionair, overleden 's-Gravenhage 29-3-1913, trouwt Rotterdam 22-4-1884 Johanna Frederika Elisabeth Harteveld, geboren Rotterdam 30-7-1860 dochter van Adrianus Harteveld en Aletta Jacoba Ledeboer.


Uit dit huwelijk:

1 Daniel, volgt X

2 Aletta Jacoba de Iongh, geboren Rotterdam 2-9-1887.Vioollerares van H.K.H.prinses Juliana, overleden 's-Gravenhage 21-10-1975, trouwt 's-Gravenhage 19-5- 1915 Pieter Rackwitz, geboren Rotterdam 8-3-1892.kunstschilder, zoon van Frederik Rackwitz en Hermina Raatgeep.

3 Anna Maria de Iongh, geboren Rotterdam 8-8-1890, trouwt Amsterdam 23-2-1911 Christiaan Timner, geboren Den Helder 18-4-1859.Concertmeester en dirigent zoon van Christiaan Timner en Alberdina Philippina Haverkamp.

 

X Daniel de Iongh, geboren Rotterdam 3-3-1885.Werkzaam bij de B.P.M. (Bataafse Petroleummaatschappij) te Londen, overleden Londen 7-11-1965, trouwt Londen 13-9-1919 Rose Gertrude Saxton, geboren Londen 2-10-1890, overleden 15-8-1971.

Uit dit huwelijk:

1 Margaret Johanna de Iongh, geboren Herts (Engeland) 3-5-1922, trouwt 25-6-1958 Richard Gubbin.

2 Basil Everhard de Iongh, volgt XI

3 Rachel Aletta de Iongh, geboren 4-9-1927, trouwt Alexander Holliday.

4 Peter Daniel de Iongh, geboren 14-9-1933, trouwt 21-8-1965 Hermiene Wiersinga, geboren 13-6-1934dochter van Willem Arentius Wiersinga en Hermiene C. Marseille.

Uit dit huwelijk:

1 Gertrude Johanna de Iongh, geboren 7-5-1967.

2 Daniel de Iongh, geboren 9-4-1968.

3 Nicole Hermine de Iongh, geboren 23-10-1970.


XI Basil Everhard de Iongh, geboren 15-5-1924, trouwt 6-10-1956 Elizabeth Frances Walker, geboren 2-3-1932.

Uit dit huwelijk:

1 Hugh David de Iongh, geboren 3-9-1957.

2 Ruth Margaret de Iongh, geboren 3-1-1960.


VIIIb Jan de Iongh, geboren Dordrecht 16-10-1823.Wijnkoper, overleden Dordrecht 3-7-1889, trouwt Dordrecht 28-10-1868 Jacoba Colijn, geboren Zwijndrecht 19-8-1848 dochter van Jan Colijn en Johanna Adriana Valk.

Uit dit huwelijk:

1 Jan, volgt IX

2 Johanna Adriana de Iongh, geboren Dordrecht 4-5-1870, overleden Bournemouth 11-8- 1967, trouwt (1) Rotterdam Willem Zethoven.Steward, trouwt (2) Herbert Aubrey Mabey.

3 Anthonetta Philippina de Iongh, geboren Dordrecht 6-3-1872, trouwt Londen 23-8-1892

Henri Columbus. Koopvaardij kapitein te Ipswich.

4 Willem de Iongh, geboren Dordrecht 30-4-1874.Grossier. Is gehuwd en woonde met vrouw en vijf kinderen te Buenos Aires(1919).

5 Jacobus Gerardus de Iongh, geboren Dordrecht 4-3-1876.Administrateur der ijsclub "Kralingen", overleden Rotterdam 20-1-1923, trouwt (1) Rotterdam 22-10- 1908 (gescheiden 's-Gravenhage 12-7-1916) Wilhelmina Johanna Rijken, geboren Rotterdam 25-7-1887dochter van Johannes Lambertus Rijken en Jacoba Johanna Broodman, trouwt (2) Antonia Elisabeth 't Hart, geboren 1887, overleden Leiden 11-3-1924

6 Daniel de Iongh, geboren Dordrecht 14-3-1878, trouwt Hubertina Petronella Kavelaars.In 1919 woonden zij met twee kinderen (zoon en dochter) te Buenos Aires.

7 Jacoba de Iongh, geboren Dordrecht 26-6-1880.

 

IX Jan de Iongh, geboren Dordrecht 22-9-1868(bij het huwelijk van zijn ouders werd hij erkend), overleden 's-Gravenhage 8-1-1945, trouwt Rotterdam 28-1-1914 Elisabeth Cornelia de Nooyer, geboren Bergen op Zoom 17-11-1875.

Uit dit huwelijk:

1 Maria Suzanna de Iongh, geboren  's-Gravenhage 25-12-1914.


IX Willem de Iongh, geboren Dordrecht 4-10-1835.Distillateur en likeurstoker te Dordrecht, overleden aldaar 11-2-1893, trouwt Dordrecht 11-12-1860 Wilhelmina Louise Landmeter, geboren Gorinchem 4-10-1838, overleden Dordrecht 6-12-1912dochter van Adrianus Landmeter en Louise Anceaux.


Uit dit huwelijk:


1 Soetje de Iongh, geboren Dordrecht 15-4-1862, overleden 's-Gravenhage 18-12- 1934, trouwt Dordrecht 29-4-1890 Johannes Meyjes, geboren Amsterdam 4-6-1847.Oud ingenieur, overleden Merano (It.)10-12-1926, zoon van Johannes Meyjes en Mathilda Geertruida Gotte.

2 Louise Josephine de Iongh, geboren Dordrecht 11-4-1863, overleden Arnhem 30-4-1920.

3 Hendrika Wilhelmina de Iongh, geboren Dordrecht 6-12-1864, overleden Rotterdam 8-5- 1937, trouwt (1) Dordrecht 3-4-1895 Henricus Franciscus Theodorus van Blokland, geboren Kampen 1-9-1847. Kapitein O.I.Leger, overleden Breda 14-10-1901, zoon van Joannes van Blokland en Anna Maria Hoogeveen, trouwt (2) 's-Gravenhage 17-10- 1917 Adriaan Antonie Walraven, geboren Terneuzen 1-8-1867.Assuradeur, zoon van Reinier Walraven en Levina Lemaitre.

4 Adriana Wilhelmina de Iongh, geboren Dordrecht 31-8-1866. gedecoreerd met Kruis van Verdienste voor het Nederlandse Rode Kruis, trouwt te Bondowosso 14-5-1895 Johannes Gerardus Thomas Broekmeijer, geboren Rotterdam 2-10-1858.Oud-gezag voerder bij de pakketvaartmaatschappij,vice-consul van Zweden, lid van het College over de Visserijen en oud-directeur der Zeevisserijmaatschappij "Doggersbank", overleden Heemstede 23-7-1940.

zn.van Johannes Jozephus Baptistus Broekmeijer en Clazina Anna Frederika van der Hoek.

5 Willem, volgt X

6 Johanna de Iongh, geboren Dordrecht 13-2-1877, overleden Zeist 8-3-1957.

7 Johan Hendrik de Iongh, geboren Dordrecht 28-5-1883, overleden aldaar 28-6-1884.


X Willem de Iongh, geboren Dordrecht 5-3-1870.Assuradeur, overleden 1956, trouwt Dordrecht 16-8-1899 Catharina Geertruida Brand, geboren Dordrecht 26-7-1872 dochter van Abraham Hendrik Brand en Adriana Gerardina van Steenwijk.

Uit dit huwelijk:

1 Adriana Wilhelmina de Iongh, geboren  Dordrecht 8-3-1901.Historieschrijfster, overleden Londen 3-3-1982.

2 Willem de Iongh, geboren Dordrecht 2-10-1905, overleden Amstelveen 14-8- 1989, trouwt (1)(gesch) Catharina Avina Duchateau. Huwt (2) 's-Gravenhage 1-11- 1946 (gescheiden 's-Gravenhage 19-11-1957) Helena Cornelia Boot, geboren Leiderdorp 11-11-1907, overleden Amstelveen 14-10-1994dochter van Willem Boot en Wiggerina van der Velden.

Huwt(1) (gescheiden) Jan Adrianus den Duytsen.Huwt eerder met Marinus van Heel, gescheiden echtgenoot van Marie Emilie Bondam.

Uit het 2e huwelijk:

1 Hans de Iongh, geboren Amsterdam 8-9-1948.Milieukundige te Leiden.


IXA Johan Hendrik de Iongh, geboren Dordrecht 18-10-1838.Eerst wijnhandelaar in Jerez de la Frontera(Spanje) 1872-1887.Daarna te Dordrecht waar hij hoofd vertegenwoordiger was van een Engelse Firma in Spaanse wijnen voor het noorden van Europa, overleden Dordrecht 6-1-1902, trouwt Arnhem 12-10-1871 Johanna Theodora Frederica Keppel Hesselink, geboren Zutphen 31-8-1849, overleden Velp april 1933dochter van Herman Gijsbert Keppel Hesselink en Egberdina Anna Vietor.


Uit dit huwelijk:

1 Egberdina Anna de Iongh, geboren Jerez de la Frontera(Spanje) 22-10- 1872. Theosophe te Dornach, overleden 's-Gravenhage 24-6-1925.

2 Johanna Hendrika de Iongh, geboren Jerez de la Frontera 11-9-1873, overleden Jerez

de la Frontera 1-1-1874.

3 Soetje de Iongh, geboren Jerez de la Frontera 2-11-1874, overleden Ermelo 1921.

4 Hendrik, volgt X

5 Johanna Theodora Frederica de Iongh, geboren Jerez de la Frontera 4-8- 1877.Onderwijzeres, overleden Beilen 1941.

6 Jan, volgt Xa

7 Jeantine de Iongh, geboren Jerez de la Frontera 16-4-1880, overleden Chipiona (Spanje) 8-8-1881.

8 Herman Gijsbert de Iongh, geboren Jerez de la Frontera 3-8-1881.Vertrok 15-9- 1903 naar Mexico, overleden Salina Cruz 5-9-1909(aan de tyfus).

9 Willem Frederik de Iongh, geboren Jerez de la Frontera 28-3-1882.Oud officier van het Nederlandse Leger.Vertrok 6-3-1907 naar Californie, overleden Petaloema (Californie) 24-6-1909 (t.g.v. een zonnesteek).

10 Cornelis Dasse, volgt Xb

11 zoon, dood geboren te Jerez de la Frontera maart 1886.

12 Johan Hendrik, volgt Xc

 

X Hendrik de Iongh, geboren Jerez de la Frontera 31-1-1876.Koopman, overleden 's-Gravenhage 9-4-1972, trouwt Amsterdam 7-2-1906 Wilhelmina Petronella Verbeek, geboren Amsterdam 8-4-1879, overleden 's-Gravenhage 12-4-1963  dochter van Frans August Verbeek en Anna Margaretha van Stockum.

Uit dit huwelijk:

1 Francoise Auguste de Iongh, geboren Amsterdam 22-12-1906, overleden Wassenaar 5-4-1988, trouwt Ernst August Mootz, geboren 1903.Officier in de Orde van Oranje-Nassau, overleden Wassenaar 30-5-1996.

2 Johanna Theodora Frederika (Dorie) de Iongh, geboren Hamburg 30-1-1909, overleden Amsterdam 5-11-1994.

3 Wilhelmina Hendrika de Iongh, geboren Hilversum 18-1-1917.

 

Xa Jan de Iongh, geboren Jerez de la Frontera 26-1-1879.Koopman.

overleden Humlebaek(Denemarken) 18-6-1955, trouwt te Svendborg (Denemarken) 12-7-1905 Emilie Albrectsen, geboren Svendborg 21-10-1887, overleden Kopenhagen (Denemarken) 1-5-1965.

Uit dit huwelijk: 

1 Emilie de Iongh, geboren  Amsterdam 1-2-1907, overleden 's-Gravenhage 25-6- 1991, trouwt (bij volmacht) 's-Gravenhage 21-4-1931 John Boumeester, geboren Mr. Cornelis (Ned.-Indie) 16-2-1903. med. drs. arts, overleden 's-Gravenhage 7-10- 1986, zoon van John Boumeester en Egberdina Anna de Iongh.

2 Erik Johan Hendrik de Iongh, geboren Amsterdam 21-7-1908(woont in Kopenhagen).

3 Jaap de Iongh, geboren Amsterdam 6-6-1916, overleden Naks (Lolland-Denemarken) 26-5- 1974, trouwt Gunvor Hoff.

Uit dit huwelijk:

1 Jan de Iongh, geboren 23-5-1953.

 

Xb Cornelis Dasse de Iongh, geboren Jerez de la Frontera 23-11-1884.Directeur van de Hollandse Kamer van Koophandel te San Francisco.Onderdirecteur van de Seabord National Bank te San Francisco, overleden aldaar 1958, trouwt Ethel Gurr.

Uit dit huwelijk:

1 Henry Robert, volgt XI

2 Emily May de Iongh, geboren San Francisco 27-1-1922.

 

Xc Johan Hendrik de Iongh, geboren Dordrecht 19-4-1889. Werktuigkundig Ingenieur, overleden 's-Gravenhage 31-7-1975, trouwt Zaandam 29-2-1916 Nelly Elisabeth Endt, geboren aldaar 4-8-1895, overleden 's-Gravenhage 25-9-1974 dochter van Hendrik Endt en Johanna Eliza Everdina Dekker.

Uit dit huwelijk:

1 Friso, volgt XIa

2 Wouter, volgt XIb

3 Evert, volgt XIc

4 Hannes, volgt XId


XI Henry Robert de Iongh, geboren San Francisco 10-7-1920, trouwt San Francisco 8-8-1953 Florence Bailey, geboren aldaar 3-10-1925.

Uit dit huwelijk:

1 Bailey Roberta (Robin) de Iongh, geboren San Francisco 15-6-1954.

2 Lita Therese (Lita) de Iongh, geboren San Francisco 16-2-1957.

3 Johanna Jean (Jody) de Iongh, geboren San Francisco 16-2-1957.(tweeling met de voorgaande).

4 Cornelis Dasse de Iongh, geboren San Francisco 13-3-1962.

5 Byron James de Iongh, geboren  San Rafael 10-5-1971.

 

XIa Friso de Iongh, geboren Hengelo (Overijsel) 26-11-1916.Bouwkundig architect.

overleden 's-Gravenhage 9-6-1995, trouwt Voorburg 15-8-1945 Maria (Wampie) Oldenburg, geboren Utrecht 28-10-1920dochter van Cornelis Oldenburg en Gerdina Eleonora de Zwart.

Uit dit huwelijk:

1 Marcelinne de Iongh, geboren 's-Gravenhage 4-4-1947, trouwt Wassenaar 12-2-1971 Cornelis(Nees) Burgersdijk, geboren Amsterdam 20-9-1945. Cardioloog te Alkmaar, zoon van van Cornelis Hendrik Johan Burgersdijk en Elisabeth Petronella Wilhelmina van der Linde.

2 Maria Elisabeth de Iongh, geboren Wassenaar 8-5-1952, trouwt Voorburg 10-6- 1977 (gescheiden) Pieter Hendrik Jacobus van der Heem, geboren Voorburg 14-6-1949.

 

XIb Wouter de Iongh, geboren Amsterdam 18-1-1920. Architect B.N.A, overleden Warmond 20-9-1986, trouwt Wassenaar 21-9-1945 Marianne Irmgard Luyt, geboren 's-Gravenhage 15-11-1919, overleden 's-Gravenhage 5-2-1998  dochter van Arie Martinus Luyt en Bernardine Marie Gerlach.

Uit dit huwelijk:

1 Evert Martijn, volgt XII

2 Kari de Iongh, geboren Wassenaar 17-7-1952, trouwt Wassenaar 16-9-1972 Bastiaan Jan ten Hagen, geboren 's-Gravenhage 18-12-1946. Manegehouder te Wassenaar, zoon van Hans ten Hagen en Jacoba Doelman.

XII Evert Martijn de Iongh, geboren Wassenaar 9-9-1947, trouwt 's-Gravenhage 16-12-1977 Martha Maria Christina van Rijswijk, geboren 's-Gravenhage 1-7-1949 dochter van Leonardus Hendrikus van Rijswijk en Geertruida den Uyl.

Uit dit huwelijk:

1 Leo Alexander(Sander) de Iongh, geboren 's-Gravenhage 22-10-1978.

2 Rutger de Iongh, geboren 's-Gravenhage 22-10-1978. (tweeling met de voorgaande).

 

XIc Evert de Iongh, geboren Bergen (NH) 10-8-1921.Technisch chef reparatie afdeling NV. Koninklijke Maatschappij de Schelde.Werktuigbouwkundige, overleden Delft 3-5-1996, trouwt 's-Gravenhage 17-7-1947 Louise Henriette Josephine (Jooske) André de la Porte, geboren Heemstede 21-12-1923, overleden Veere 12-2-1998 dochter van Pieter Jozef André de la Porte en Henriette Isabelle Pool.

Uit dit huwelijk:

1 Evert, volgt XIa

2 Hajo, volgt XIb

3 Okke de Iongh, geboren Vlissingen 10-1-1951, overleden aldaar 25-4-1953.

4 Veerle Josine de Iongh, geboren Vlissingen 27-7-1954, trouwt Delft 27-6-1981 Ir.Paul Eliza Maria Verheggen, geboren Venray 1-10-1949.

XId Hannes de Iongh, geboren Hillegersberg 16-11-1922.Chemisch ingenieur U.R.L.Vlaardingen 1952-1982, trouwt Delft 17-8-1949 Joeke Smit, geboren Hengelo (Overijsel) 25-2-1925, overleden Vlaardingen 28-9-1988 dochter van Leendert Smit en Meta Marie Suyling.

Uit dit huwelijk:

1 Hanno de Iongh, geboren Vlaardingen 10-4-1953. Enquete-telefoon medewerker Bedrijfsgemeenschap Schiemond (BGS) te Schiedam.

Verloofd Vlaardingen/Schiedam 11-4-1999 

Jkvr.Valerie Johanna van Nispen, geboren 's-Gravenhage 13-4-1950. Dochter van Jhr.Gneomar Adalbert Alfred van Nispen en Jkvr. Geertruida Hermanna Elisabeth Laman Trip.

2 Sander de Iongh, geboren Vlaardingen 26-2-1955.Directeur van de Economische Faculteit aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam.

trouwtHillegersberg 27-5-1988 Brigitta Maria van Schendelen, geboren Heemstede 30-6-1956dochter van Johannes Petrus Cornelis van Schendelen en Antonia Maria Nigten.

Uit dit huwelijk:

1 Joris Johan de Iongh, geboren Rotterdam 23-7-1988.

2 Iris Antoinette Elisabeth de Iongh, geboren Capelle a/d IJssel 9-10-1991.

3 Sara Joeke Antonia de Iongh, geboren Capelle a/d IJssel 7-9-1994.

XIIa Evert de Iongh, geboren Vlissingen 2-5-1948, trouwt Bergen(NH) 29-12-1989 Mariette van Werven, geboren  Bergen(NH) 23-12-1959.

Uit dit huwelijk:

1 Constantijn Alexander Evert de Iongh, geboren Haarlem 7-7-1990.

2 Zilver Zephyr Engel de Iongh, geboren Wychen (Gld) 12-2-1993.

XIIb Hajo de Iongh, geboren Vlissingen 30-5-1949, trouwt Delft 27-8-1977 Euphemie Elizabeth Haitsma Mulier, geboren 's-Gravenhage 26-6-1952 dochter van Jean Gaspard Haitsma Mulier en Sophia Marie Elizabeth Colenbrander.

Uit dit huwelijk:

1 Olivier Joseph Gaspar de Iongh, geboren Rotterdam 29-8-1979.

2 Joris Evert de Iongh, geboren Rotterdam 14-2-1983.

3 Friso Adriaan de Iongh, geboren Rotterdam 11-10-1985.

IXb Carel de Iongh, geboren Dordrecht 18-12-1841.Kapitein der Infanterie O.I.Leger, overleden Breda 31-5-1917, trouwt Arnhem 4-7-1874 Gertruida Sina Wilhelmina van IJperen, geboren Padang-Pandjang 22-9-1854, overleden Breda 28-3-1905 dochter van Bernardus Wilhelmus van IJperen en de Makassaanse vrouw Sina.

Uit dit huwelijk:

1 Bernardine Wilhelmina de Iongh, geboren Muntok 23-8-1875, overleden 's-Gravenhage 26-11-1934.

2 Carel Hendrik, volgt X

3 Hendrik, volgt Xa

4 Gertruida Sina Wilhelmina de Iongh, geboren Saparoea 5-7-1880, trouwt (1) Breda 17- 12-1904 (gescheiden) Johannes Jacobus Nicolaas van Ree.Luitenant O.I.Leger trouwt (2) 's-Gravenhage 27-11-1914 Willem Bodde, geboren Nijmegen 27-2-1887. Luitenant O.I.Leger, zoon van Freerik Bodde en Theodora Peeters.

5 Cornelis Jacobus de Iongh, geboren Batavia 9-5-1882, overleden Kotta Radja 20-10- 1883.

6 Soetje de Iongh, geboren Toenkoep 26-11-1884, overleden 's-Gravenhage 25-10- 1967, trouwt Breda 2-4-1907 Ewald Antonie Kist, geboren 's-Gravenhage 1-11- 1873, overleden Wassenaar 15-4-1939, zoon van Joost Gerard Kist en Henriette Albertine van der Sande.

7 Anton Hendrik de Iongh, geboren Dordrecht 3-4-1887.Onderwijzer, overleden Doorn 19- 11-1964, trouwt Rotterdam 30-6-1915 Jeanette Gerarda Hoppener, geboren Gorinchem 29-9-1887dochter van Johannes Gerardus Hoppener en Johanna Saakes.

8 Johanna de Iongh, geboren Dordrecht 7-7-1891, overleden Nijmegen 19-4- 1958, trouwt 's-Gravenhage 16-3-1916 Arnold van Hengel, geboren 's-Gravenhage 3-4- 1882.Luitenant ter zee 1e klasse en leraar aan de Hogere Krijgsschool, overleden De Bilt 8-6-1953. hertrouwt 's-Gravenhage 11-2-1930 Anna Maria Moerman, geboren Venlo 29-5-1900 dochter van Joseph Francois Moerman en Catherina Rotges.

 

X Carel Hendrik de Iongh, geboren Batavia 31-5-1877, overleden Batavia 10-3-1939, trouwt Semarang Jeanne Caroline Henriette van Slooten, geboren Semarang 8-10-1882, overleden 's-Gravenhage 22-10-1967dochter van Willem van Slooten en N.N. Hamilton of Silvertonhill.

Uit dit huwelijk:

1 Willem de Iongh, geboren Semarang 23-6-1908, overleden Uden (NB) 21-1- 1978, trouwt Semarang 28-11-1934 Hermine Charlotte Pieters, geboren Semarang.

2 Johan Hendrik, volgt XI

3 Eduard, volgt XIa

4 Anton Carel Hendrik, volgt XIb

5 Bernardine Jeanne Caroline de Iongh, geboren Semarang 23-9-1922.

 

XI Johan Hendrik de Iongh, geboren Semarang 15-10-1911, overleden 's-Gravenhage 6-10-1986, trouwt Batavia 7-12-1938 Charlotte Eveline van der Geugten, geboren Semarang 27-8-1916.

Uit dit huwelijk:

1 Charlotte Jeanne Albertine de Iongh, geboren Batavia 18-10-1939.

2 Carel Johan Felix de Iongh, geboren Batavia 20-3-1941, trouwt Arnhem 28-11-1969 Jenny Eveline Akkersdijk, geboren Arnhem 13-4-1947.


Uit dit huwelijk:

2.1 Jolanda de Iongh, geboren Rijswijk (ZH) 31-8-1970.

3 Jan Theodoor de Iongh, geboren Djokjakarta 29-3-1942, trouwt Arnhem 11-2-2-1971 Yntje Rosebrand, geboren Arnhem 12-7-1949.

4 Marcella Maudy de Iongh, geboren Batavia 22-3-1948.

5 Franklin Oscar Willem de Iongh, geboren Batavia 17-4-1950.

6 Joice Christine de Iongh, geboren Batavia 25-6-1951.

 

XIa Eduard de Iongh, geboren Semarang 22-11-1912, overleden Semarang 27-4-1945, trouwt Semarang 2-6-1937 Frieda Charlotte Koot, geboren Semarang 16-2-1916.

Uit dit huwelijk:

1 Carel Maurits Rene de Iongh, geboren Cheribon (Indie) 10-6-1938, overleden Bandoeng 27-1-1949.

2 Eduard Armand de Iongh, geboren Cheribon (Indie) 4-11-1939, trouwt Arlington (Mass.V.S) 22-6-1962 Truus Kromhout, geboren Dalen 21-8-1943.

Uit dit huwelijk:

1 Anita de Iongh, geboren Medford (Mass.) 19-2-1963.

2 Monique de Iongh, geboren Somervil (Mass.) 29-11-1965.

3 Michelle de Iongh, geboren Nashua (New Hampshire) 31-8-1968.

4 David de Iongh, geboren Nashua(New Hampshire) 5-4-1973.

XIb Anton Carel Hendrik de Iongh, geboren Semarang 5-5-1916, trouwt Batavia 11-3-1947 Albine Adeline van Motman, geboren Buitenzorg 22-5-1920.

Uit dit huwelijk:

1 Eduard Carel de Iongh, geboren Batavia 26-2-1948.

2 Albertine Winnifred de Iongh, geboren Batavia 29-12-1950, trouwt Groningen 26-7- 1975 Jan Elser, geboren Groningen 26-11-1944.

3 Jos Anton de Iongh, geboren 's-Gravenhage 25-2-1960.

 

Xa Hendrik de Iongh, geboren Amboina 18-12-1878. Employe bij de Stoomtrammaatschappij Semarang-Cheribon, overleden Utrecht 31-3-1959, trouwt Kendal (Java) 10-7-1904 Adele van Slooten, geboren Kendoe 27-6-1885, overleden Zwolle 11-8-1974 dochter van Willem van Slooten en N.N.Hamilton of Silvertonhill.

Uit dit huwelijk:

1 Geertruida Louise de Iongh, geboren Semarang 15-5-1905, trouwt Semarang 1924 Paulus Willem Otto Schreuders, geboren Semarang 1904.

2 Carel Willem, volgt XI

3 Erik, volgt XIa

4 Daniel Willem de Iongh, geboren Semarang 5-4-1911, overleden Rijswijk (ZH) 5-7- 1986.

5 Johanna Soetje de Iongh, geboren Tegal 8-11-1917, overleden Rijswijk (ZH) 12-6- 1994, trouwt Ary Harry de Jong, geboren Loewack (Celebes) 16-1-1923.

 

XI Carel Willem de Iongh, geboren Pekalongan 14-8-1906, overleden Amersfoort 21-1-1983, trouwt Batavia 5-8-1931 Elga Hilda Hoelen, geboren Poerwakerto 23-10-1908.

Uit dit huwelijk:

1 Rudy Carel de Iongh, geboren Malang 18-5-1932, trouwt Arnhem 18-10-1958 Sophia Elizabeth Wulffraat, geboren Haarlem 21-9-1936.

Uit dit huwelijk:

1 Robbert Udo de Iongh, geboren Kepi (Nieuw Guinea) 22-2-1960.

2 Rene Ernst de Iongh, geboren Arnhem 16-10-1962.

 

XIa Erik de Iongh, geboren Semarang 21-2-1909, overleden Rijswijk(ZH) 13-9-1984, trouwt Buitenzorg 8-5-1933 Veradine Augustine Driehuyzen, geboren Semarang 6-8-1912.

Uit dit huwelijk:

1 Willem Erik de Iongh, geboren Buitenzorg 23-10-1934, overleden Bandoeng 10-11-1943.

2 Peter Ferdinand de Iongh, geboren Bandoeng 12-6-1938, trouwt Adri de Lier.

3 Hendrik Carel de Iongh, geboren Bandoeng 13-6-1940.


IXc Hendrik de Iongh, geboren Dordrecht 26-6-1843. Makelaar.Hij tilde op 25-jarige leeftijd(1868), in het bijzijn van de heren J.van Nieuwenaar en Spits een scheepsanker van 250 kg op, was zeer sterk.Officier der artillerie van de schutterij, overleden Dordrecht 27-6-1921, trouwt Rotterdam 17-8-1876 Adriana Jacoba Aletta Dijkmans, geboren Rotterdam 9-11-1847, overleden Dordrecht 25-3-1919dochter van Jan Dijkmans en Henriette Haefkens.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrik, volgt X

2 Jan, volgt Xa

3 Jacobus de Iongh, geboren Dordrecht 21-6-1881, overleden Dordrecht 25-2-1889.

4 Carel, volgt Xb

5 Adriaan de Iongh, geboren Dordrecht 14-7-1885.Boekhouder bij de Billitonmaat schappij, overleden Warnsveld 5-4-1957, trouwt 's-Gravenhage 29-6-1926 Marie Mathilde de Roy.

6 Daniel de Iongh, geboren Dordrecht 26-4-1891.Procuratiehouder bij de Firma Jacobson en van den Berg, overleden Leiden (Diakonessenhuis) 21-7-1931.


X Hendrik de Iongh, geboren Dordrecht 4-8-1877.Kapitein der infanterie, overleden 's-Gravenhage 9-8-1962, trouwt Breda 22-11-1905 Jeanne Leonore Wiercx, geboren 's-Gravenhage 3-9-1884, overleden 's-Gravenhage 24-11-1951dochter van Mr. Martinus Paulus Hendrik Wiercx en Anna Maria Hendrika Dorr.

Uit dit huwelijk:

1 Annie de Iongh, geboren Breda 29-9-1906, overleden Noordwijk 25-12-1985, trouwt (1) 1932 (gescheiden) John Bakker Schut.Militair arts, trouwt (2) Londen 23-4-1947 Frits Albert Drijver, geboren Den Helder 2-5-1897.President-Directeur Blik emballage fabrieken Thomassen en Drijver NV. te Deventer. Gescheiden echtgenoot van Maria Cornelia Ankersmit, zoon van Aldert Willem Drijver en Elise Schoettle.

2 Hendrik de Iongh, geboren Breda 31-7-1909.Kapitein der genie b.d.

overleden Breda 15-8-1968, trouwt Breda 1935 Suzanne Hermans, geboren  Breda 22-8- 1912, overleden 's-Gravenhage 20-12-1991.

Uit dit huwelijk:

1 Jeanine Gilberte Maria de Iongh, geboren Breda, trouwt Hilvarenbeek 30-8-1958

Petrus Canisius Maria van de Mortel, geboren Tilburg 16-8-1925

overleden Gravenhage 22-5-1976, zoon van Mr. Jan Christiaan Alphonse Maria van de Mortel en Jospehina Eleonora Houben.

2 Danielle Elisabeth Maria de Iongh, geboren Breda, trouwt Hilvarenbeek 19-6-1964 Andre Louis Jonckheere.

3 Frederik de Iongh, geboren 's-Gravenhage 17-9-1917.Luitenant Kolonel der artillerie b.d, overleden Harderwijk 16-2-1980, trouwt 's-Gravenhage 12-10-1948 Flossie Weyerman, geboren  's-Gravenhage 24-9-1915.

Uit dit huwelijk:

1 Marion Leonore de Iongh, geboren Breda 21-3-1952.


Xa Jan de Iongh, geboren Dordrecht 1-6-1879.Kapitein der Artillerie.26-8-1896 ingeschreven bij de Koninklijke Academie te Breda.29-7-1899 benoemd tot 2e luitenant bij het 3e regiment vestingartillerie.1903 bevorderd tot 1e luitenant.28-10-1907/20-7-1911 is hij gedetacheerd bij de artillerie schietstoel.

1-5-1914 wordt hij bevorderd tot kapitein.4-5-1927 wordt hij bevorderd tot majoor.1-9-1930 volgt zijn bevordering tot luitenant-kolonel.Van 1-10-1932/1-11-1936 (pensionering) is hij commandant van het korps luchtartillerie.1-11-1934 wordt hij bevorderd tot kolonel.Op 15-12-1934 wordt hij benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden, overleden Hilversum 6-4-1968, trouwt Dalfsen 16-10-1911 Wilhelmina Johanna Warnaars, geboren Wanneperveen 22-9-1890, overleden Delden 26-1-1970dochter van Hendrik Jochem Warnaars en Anna Luberta Berendina Egberts.


Uit dit huwewlijk:

1 Anna de Iongh, geboren Utrecht 30-10-1912, trouwt Utrecht 4-1-1935 Karel Nicolaas Zur Muhlen, geboren Watersgraafsmeer 6-5-1903, overleden interneringskamp Aek Pamienke 25-11-1944, zoon van Joan Thomas Zur Muhlen en Anna Cornelia Maria Avis.

2 Magteld de Iongh, geboren Utrecht 8-9-1915, trouwt Hilversum 7-8-1942 Louis ten Cate, geboren Almelo 10-10-1918.Oprichter en directeur Tricot en kousenindustrie L.ten Cate NV., later BV. te Geesteren. Reserve officier, overleden Zutphen 1-9-1989, zoon van Hendrikus Egbertus ten Cate en Wilhelmina Christina Catharina van Wulfften Palthe.Xb Carel de Iongh, geboren Dordrecht 6-10-1883.Kapitein der Veldartillerie overleden Voorburg 2-6-1964, trouwt 's-Gravenhage 3-7-1917 Cecilia Johanna Lenshoek van Zwake, geboren Middelburg 11-11-1893, overleden 's-Gravenhage 8-8-1980dochter van mr.Hendrik Lenshoek van Zwake en Henriette Antoinette Buteux.

Uit dit huwelijk:

1 Henriette Antoinette de Iongh, geboren 's-Gravenhage 5-5-1918, trouwt 's-Gravenhage 10-4-1943 Johan Mari Barents, geboren 's-Gravenhage 4-6-1917, overleden 's-Gravenhage 2-9-1993, zoon van Gerard Barents en Wilhelmina Mulder.

IXd Daniel de Iongh, geboren Dordrecht 17-11-1849. Hoofd-ingenieur. Chef van het mijnwezen en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, overleden Soekaboemi 31-8-1919, trouwt (1) Arnhem 24-12-1874 Hermina Wouthera Keppel Hesselink, geboren Warnsveld 8-10-1854, overleden Muntok 19-9-1886 dochter van Herman Gijsbert Keppel Hesselink en Egberdina Anna Vietor, trouwt (2) Mr. Cornelis (Ned.Indie) 9-3-1893 Jeanne Adolphine Julie Tenret, geboren Mr.Cornelis 1864, overleden Soekaboemi 13-7-1923.

Uit het 1e huwelijk:

1 Egberdina Anna de Iongh, geboren Padang Pandjang 4-12-1875, overleden 's-Gravenhage 12-6-1947, trouwt Muntok 21-9-1897 John Boumeester, geboren Soerabaja 18-12- 1863.Inspecteur van Financien, overleden 's-Gravenhage 27-8-1937, zoon van Huibert Gerard Boumeester en Johanna Wilhelmina Christina Brown.

2 Soetje Hermanna de Iongh, geboren Pankal Pinang 6-11-1876, overleden Driebergen 6- 7-1969, trouwt Weltevreden 10-1-1899 Dr.Willem van Bemmelen, geboren Groningen 26- 8-1868.Directeur van het Koninklijk Magnetisch en Meteorologisch Observatorium te Weltevreden, overleden 's-Gravenhage 28-1-1941, zoon van Profdochter Jacob Maarten van Bemmelen en Maria Boeke.

3 Willem Hendrik Daniel,volgt X

4 Daniel, volgt Xa

5 Ernst Cornelis Rudolf de Iongh, geboren Muntok 18-4-1883, overleden Dordrecht 4-1- 1893.


X Willem Hendrik Daniel de Iongh, geboren Pankal Pinang 16-1-1878.Mijningenieur, overleden 's-Gravenhage 1962, trouwt (1) (volmacht) Oosterbeek 19-5-1904 Catharina Agatha van Wijngaarden, geboren Oosterhout 5-6-1883dochter van Frederik Hendrik van Wijngaarden en Henriette Cordula Catharina van Bemmelen, trouwt (2) ca.1926 Agatha Gorter, geboren 15-6-1889, overleden Bussum 29-12-1973.

Uit het 1e huwelijk:

1 Willem de Iongh, geboren Cedral (Mexico) 27-4-1905, trouwt Budapest 6-9-1933 Maria Cecilia Gaal, geboren Budapest 10-6-1908.

2 Eric Edward de Iongh, geboren Zacatecas (Mexico) 7-12-1907, overleden Zeist 1-6- 1976, trouwt 's-Gravenhage 3-11-1948(gescheiden 's-Gravenhage 28-6-1955) Lucie Elise Josephine Deurvorst, geboren 's-Gravenhage 19-3-1906dochter van Gerardus Johannes Hendrikus Maria Deurvorst en Henriette Johanna Francisca Maria van den Bergh.

Uit het 2e huwelijk:

1 Helena(Sietske) de Iongh, geboren Maastricht 25-6-1927, trouwt Londen 26-11-1951 John Gottlieb Sillem, geboren Amsterdam 20-2-1921. Employe Philips Gloeilampen NV, zoon van John Gottlieb Sillem en Maria Antonia Aleida van Ogtrop.


Xb Daniel de Iongh, geboren Muntok 2-6-1881.Kapitein der Infanterie O.I. Leger, overleden 's-Gravenhage 27-2-1963, trouwt Kota Radja 31-5-1914 Catharina Schutten, geboren Djambi 21-10-1891, overleden 's-Gravenhage 18-4-1976dochter van Jan Schutten en Wilhelmina Amelia Georgina Meijer.


Uit dit huwelijk:


1 Catharina (Cato), geboren Kota Radja 8-4-1915, trouwt 's-Gravenhage 28-8-1936 Carl August Stellweg, geboren 1910, overleden Boxtel december 1974.

2 Daniel de Iongh, geboren Buitenzorg 13-2-1918, trouwt 's-Gravenhage 15-9-1939 Henriette Maria Plantinga, geboren Bandoeng 29-3-1918.

 

IXe Jacob Leonardus de Iongh, geboren Dordrecht 21-7-1851.Assuradeur, overleden Dordrecht 27-3-1923, trouwt Rotterdam 13-5-1891 Cornelia Johanna Maatje Mulder, geboren Goes 16-7-1869dochter van Karel Mulder en Carolina Wisse.

Uit dit huwelijk:

1 Maria Carolina de Iongh, geboren Rotterdam 8-5-1892.Onderwijzeres, overleden 

Nieuwkoop 2-5-1914.

2 Johanna Jacoba de Iongh, geboren Rotterdam 10-12-1894, overleden 's-Gravenhage 5-6- 1970, trouwt Dordrecht 6-1-1921 Egbertus Wijvekate, geboren Delden 15-1- 1896, overleden 's-Gravenhage 13-2-1986.

3 Jacoba Leonora de Iongh, geboren Rotterdam 1-11-1897.

4 Elizabeth Hendrika de Iongh, geboren Dordrecht 1-3-1900.

 

IXf Henry Marius de Iongh, geboren Dordrecht 23-12-1853.Koopman, overleden Soest 4-8-1917, trouwt Bergen op Zoom 1-8-1883 Jacoba Gerretdina Adriana Swaan, geboren Bergen op Zoom 11-5-1859, overleden 's-Gravenhage 17-12-1928dochter van Johannes Manuel Swaan en Jacoba Gerretdina Adriana van Dordt.

Uit dit huwelijk:

1 Jacoba Gerretdina Adriana de Iongh, geboren Dordrecht 4-3- 1885, overleden 's-Gravenhage 13-7-1939, trouwt Arnhem 25-7-1907 Ludolph Marinus van Kooten, geboren 's-Gravenhage 2-10-1881.Luitenant Adjudant der Infanterie O.I.Leger, overleden 's-Gravenhage 1950, zoon van Gijsbertus Johannes van Kooten en Wilhelmine Constance Hoffman.

2 Hendrik, volgt X

3 Soetje de Iongh, geboren Nijmegen 6-8-1891, overleden Nijmegen 22-4-1893.

X Hendrik de Iongh, geboren Dordrecht 26-1-1890. Chemiker suikerfabriek Wonoredjo Pasoeroean, overleden 's-Gravenhage 1-6-1974, trouwt Djombang 5-10-1925 Margaretha Korina van Ravesteyn, geboren Piershil (ZH) 29-8-1898, overleden Zoetermeer 16-10-1981.

Uit dit huwelijk:

1 Henry Marius, volgt XI

2 Rita de Iongh, geboren Djombang 20-3-1929, overleden Djombang 31-12-1929.

3 Marijke Korina de Iongh, geboren Djombang 15-1-1932.


XI Henry Marius de Iongh, geboren Djombang 21-3-1927, trouwt (1) 's-Gravenhage 25-6-1955 (gescheiden Johannesburg 1959) Ileana Melita van der Schaaff, geboren 's-Gravenhage 30-11-1931, trouwt (2) Johannesburg 27-5-1960 Freda Shapiro, geboren Johannesburg 12-4-1931.

uit het 2e huwelijk:

1 Robert Michael de Iongh, geboren Johannesburg 2-5-1954(hij is geboren uit het 1e huwelijk van zijn moeder,geadopteerd en de naam de Iongh dragen de), trouwt Johannesburg 20-4-1983 Evgina Batsounis, geboren Calamata (Griekenland) 29-3-1962.

Uit dit huwelijk:

1 Angelique de Iongh, geboren Johannesburg 26-2-1986.

2 Howard Maximilian de Iongh, geboren Johannesburg 21-3-1961, trouwt 

Johannesburg 5-10-1985 Irene Magdalena Dorothea van Loggenburg, geboren Johan nesburg 25-2-1965.

Uit dit huwelijk:

1 Harrison Mitchell de Iongh, geboren Johannesburg 14-3-1987.

3 Natasja Korina de Iongh, geboren Johannesburg 1-7-1963, trouwt Johannesburg 3-10- 1987 Craig Duerden, geboren Bedford (Johannesburg).

 

VIIb Daniel de Iongh, geboren Dordrecht 19-11-1776. Secretaris en stokhouder (13) van Hoge- en Lage Zwaluwe (1802-1811).Burgemeester van Hoge- en Lage Zwaluwe(1811-1817). Ook was hij eigenaar van twee boerderijen in de omgeving van Hoge- en Lage Zwaluwe ,t.w."De Vlijt" en "Bloemendaal". Sinds 24-7-1822 (koopdatum) is hij de eigenaar van een boerderij "een huis, schuur en erf" staande in de gemeente Lage Zwaluwe.("De Vlijt" of "Bloemendaal").

Hij heeft dit gekocht van Willem Brandt,arbeider te Lage Zwaluwe, voor een prijs van f.400,-. (De koper zal het gekochte in eigendom kunnen aanvaarden als het woonhuis met 1-11-1822)(14), overleden Lage Zwaluwe 4-10-1847, trouwt Lage Zwaluwe Janna Pieternella Lucas, geboren Lage Zwaluwe 14-5-1771, overleden Lage Zwaluwe 13-5-1819 dochter van Pieter Lucas en Elisabeth Vogel.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelia Philippina de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 21-12-1801, overleden Lage Zwaluwe 25-6-1818.

2 Elisabeth de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 8-5-1803, overleden Dordrecht 17-1- 1862, trouwt Lage Zwaluwe 1-12-1834 Arnoldis Selis, geboren Dordrecht 5-10- 1800.Koopman en Kapitein-adjudant der schutterij, overleden Dordrecht 28-8- 1856, zoon van Hendrik Selis en Dina Ophorst.

3 Anna Geertruida de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 20-12-1804, overleden Dordrecht 3-7- 1887, trouwt Hoge Zwaluwe 23-5-1827 Jodocus Roodenburg, geboren Dordrecht 5-7- 1804, overleden Dordrecht 30-1-1865, zoon van Jan Roodenburg en Jacoba van Laren.

4 Pieter Lucas, volgt VIII

5 Philippina Antoinetta de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 30-11-1807, overleden Dor drecht 8-9-1830.

6 Hendrica Cornelia de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 28-11-1811, overleden Dordrecht 4- 3-1895, trouwt Lage Zwaluwe 26-8-1833 Pieter van Braam Blusse, geboren Dordrecht 7- 11-1809. Boekhandelaar, overleden Dordrecht 19-9-1888, zoon van Pieter Blusse, Heer van Zuidland en Velgersdijk,en Clara Maria van Braam.

7 Samuel Crena de Iongh, volgt VIIIa

8 Bastiaan Pieter Lucas de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 17-1-1817, overleden Dordrecht 29-3-1817.

VIIIa Samuel Crena de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 31-10-1813.Koopman in granen en makelaar, overleden Dordrecht 22-9-1894, trouwt Dordrecht 6-12-1843 Catharina Maria Vos van Hagestein, geboren Dordrecht 5-6-1821, overleden Dordrecht 11-1-1881 dochter van Adrianus Vos van Hagestein en Johanna Helena van Buul.

- Hij kreeg bij koninklijk besluit van 17-3-1871 vergunning zich Crena de Iongh te noemen -.

Uit dit huwelijk:

1 Daniel de Iongh, geboren Dordrecht 4-9-1844, overleden Dordrecht 3-2-1846.

2 Daniel, volgt IX

3 Johanna Helena de Iongh, geboren Dordrecht 3-12-1848, overleden Dordrecht 27-6- 1863.

4 Elisabeth Crena de Iongh, geboren Dordrecht 14-6-1850, overleden Rotterdam 8-5- 1908, trouwt Rotterdam 16-3-1870 Jacobus van Stolk, geboren Rotterdam 7-5- 1845.Houthandelaar.Lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken.Lid Firma A. van Stolk & Zn.,houthandel te Rotterdam, zoon van Abraham van Stolk en Sara van der Hoop.

5 Maria Catharina de Iongh, geboren Dordrecht 16-9-1852, overleden Dordrecht 30-9- 1918, trouwt Dordrecht 4-7-1878 Marinus van Marwijk Kooij, geboren Amsterdam 7-11- 1848.Wethouder te De Bilt (Utrouwt) overleden De Bilt 9-1-1928, zoon van Barend van Marwijk Kooij en Sara Maria Alida van der Meulen.

6 Adriana Cornelia Crena de Iongh, geboren Dordrecht 27-4-1854, overleden Dordrecht 8-12-1937, trouwt Dordrecht 27-8-1873 Mr.Adolph Blusse van Oud Alblas, geboren Dordrecht 15-9-1846. Lid der Firma Blusse en Co. Redacteur en uitgever der Dordtse Courant, overleden Dordrecht 12-3-1885, zoon van Mr.Pieter Blusse van Oud Alblas en Pauline Henriette Holle.

7 Philippina Crena de Iongh, geboren Dordrecht 1-6-1856, overleden Dordrecht 15-1- 1857.

8 Mr.Adrianus Cornelis, volgt IXa

IX Daniel Crena de Iongh, geboren Dordrecht 27-11-1846.Commissionair in granen, trouwt Nijmegen 31-8-1869 Cornelia Elisabeth van den Bergh, geboren Dordrecht 7-8-1847, overleden Dordrecht 5-11-1903 dochter van Mr. Hendrik Franz van den Bergh en Cornelia Elisabeth Roodenburg.

Uit dit huwelijk:

1 Samuel Crena de Iongh, geboren Dordrecht 15-8-1870, overleden Dordrecht 27-8-1871.

2 Samuel, volgt X

IX Mr.Adrianus Crena de Iongh, geboren Dordrecht 15-1-1858.Advocaat en procureur.1891 wethouder te Dordrecht.Heemraad van de polder Beversoord. Lid van de gemeenteraad te 's-Gravenhage, overleden 's-Gravenhage 22-3-1933, trouwt (1) Dordrecht 8-11-1882 Catharina Maria Boonen, geboren Dordrecht 14-2-1857, overleden Dordrecht 6-9-1883dochter van Hendrik Boonen en Carolina Dorothea den Bandt, trouwt (2) 's-Gravenhage 7-4-1887 Cornelia Magdalena van Eck, geboren 's-Gravenhage 9-4-1864, overleden 's-Gravenhage 28-11-1953 dochter van Mr.Daniel van Eck en Cornelia Magdalena Makkers.


Uit het 1e huwelijk:

1 Samuel Crena de Iongh, volgt X

Uit het 2e huwelijk:

2 Mr.Daniel Crena de Iongh, volgt Xa

3 Cornelia Magdalena Crena de Iongh, geboren Dordrecht 12-11- 1889, overleden 's-Gravenhage 19-5-1977.

4 Maria Catharina Crena de Iongh, geboren Dordrecht 16-1-1893.

overleden De Bilt 5-6-1959, trouwt 's-Gravenhage 11-12-1915 (gescheiden 's-Gravenhage 6-1- 1936) Arnold Hugo Ingenhousz, geboren 's-Gravenhage 22-8-1888.Werktuigkundig ingenieur, overleden Gorssel 4-7-1983, zoon van Dr.Florentius Antonius Ingen housz.en Alette Emerentia Maria Beijerman.

X Samuel Crena de Iongh, geboren Dordrecht 17-8-1883.Houthandelaar en Lid der Firma Boonen en Hoogstraaten en Co.Ridder in de Orde van de Witte Roos van Finland, overleden Dordrecht 8-12-1971, trouwt Utrecht 8-10-1908 Anna Catharina Kapteijn, geboren Utrecht 20-5-1886, overleden Dordrecht 9-6-1972dochter van Prof Willem Kapteijn en Anna Catharina van Heijst.

Uit dit huwelijk:

1 Adrianus Cornelis Crena de Iongh, geboren Dordrecht 10-6-1910, overleden Amsterdam 8-8-1982, trouwt Amsterdam 1-9-1948 Else Roodenburg.

2 Willem Crena de Iongh, geboren Dordrecht 20-11-1912, overleden Dordrecht 18-1-1994.

3 Elias Arent Crena de Iongh, geboren Dordrecht 6-6-1917, overleden Dordrecht 6-5- 1943.

4 Anna Catharina Maria Crena de Iongh, geboren Dordrecht 10-2-1927, trouwt Dordrecht 15-8-1953 Mr.Dirk Willem Beels, geboren Maastricht 1-1-1927, zoon van Clemens Haro Beels en Jkvr.Margaretha Johanna Sophia Quarles van Ufford.

Xa Mr.Daniel Crena de Iongh, geboren Dordrecht 21-4-1888. Eerste geŽmployeerde plaatsvervangend agent der Nederlandse Handelsmaatschappij te Rotterdam.

overleden New York 26-11-1970, trouwt (1) Rotterdam 11-5-1916 (gescheiden 22-5-1947) Anna Elisabeth Gransberg, geboren Rotterdam 14-6-1894, overleden Bergen(NH) 17-11-1995dochter van Frederik Gransberg en Cornelia Baelde, trouwt (2) New York 3-7-1947 Mary Dows Herter, geboren  New York 17-12-1892, overleden New York.

Uit het 1e huwelijk:

1 Cornelis Adrianus Crena de Iongh, volgt Xb.

2 Elizabeth Crena de Iongh, geboren Rotterdam 27-4-1920, trouwt Amsterdam 12-5-1942 Jacob Pieter Crommelin, geboren 's Gravenhage 10-2-1914, zoon van Herman Arnoldus Crommelin en Petronella Johanna Waller.

3 Cornelie Madeleine Crena de Iongh, geboren Rotterdam 27-4-1920(tweeling met de voorgaande), overleden 's Gravenhage 27-10-1998, trouwt Amsterdam 13-10-1945 Sybold

van Ravesteyn.Luitenant ter zee.2e klasse k.m.geboren Utrecht 19-7- 1919, zoon van Ir.Sybold van Ravesteyn en Dora Hintzen.

4 Pauline Crena de Iongh, geboren Rotterdam 23-12-1922, overleden Philadelphia(VS) 18-11-1974, trouwt Cambridge (Mass.U.S.A.) 30-8-1947 Ian Lennox Mcharg. geboren Glasgow 20-11-1920

 

Xb Cornelis Adrianus Crena de Iongh, geboren  Rotterdam 8-8-1918, overleden Alkmaar 20-2-2001. Huwt Rijnsburg 24-4-1944 Maria Booy. geboren  De Bilt 8-8-1923.

Uit dit huwelijk:

1 Jeroen Daniel Crena de Iongh, geboren Rijnsburg 10-5-1945. Huwt Vianen(ZH) 21- 6-1975 Iris Homans, geboren  Rotterdam 16-3-1946.

Uit dit huwelijk:

1.1 Catelijne Crena de Iongh, geboren  Heerlen 28-3-1977.

1.2 Annelotte Crena de Iongh, geboren  Simpelveld 29-5-1979.

1.3 Elseline Crena de Iongh, geboren  Simpelveld 30-8-1981.

2 Matthijs Crena de Iongh, volgt Xc.

3 Barbara Crena de Iongh, geboren Ruinen(Dr.) 20-6-1948.Huwt(1) Amsterdam 24-4-

1972(gesch. mrt.1978) Philippus Besselaar, geboren  Rotterdam 30-10-1944.

Huwt(2) 2-6-1989 Rutger Prinsen, geboren  Ouder-Amstel 15-12-1943.

Xc Matthijs Crena de Iongh, geboren Ruinen (Dr.) 26-1-1947.Huwt(1) Bussum 26-8- 1972 (gescheiden september 1975) Margo Catharina Wichers, geboren  's-Gravenhage 12-6-1949. Huwt(2) Groningen 2-6-1978 Gerda Rubingh, geboren Groningen 19-6-1946.

Uit het 1e huwelijk:

1 Alexander Daniel Crena de Iongh, geboren Voorburg 26-1-1973.

2 Leontien Elisabeth Crena de Iongh, geboren Voorburg 28-7-1974.


X Samuel Crena de Iongh, geboren Dordrecht 14-2-1873.Commissionair in granen. Assuradeur en lid der Firma W.M.J.Roodenburg, overleden 's-Gravenhage 16-11-1950, trouwt Dordrecht 16-8-1899 Anthonetta van Oldenborgh, geboren Dordrecht 19-9-1873, overleden 's-Gravenhage 22-3-1970 dochter van Johannes van Oldenborgh en Anna Cornelia van Wageningen.

Uit dit huwelijk:

1 Daniel Crena de Iongh, volgt XI

2 Samuel Crena de Iongh, geboren Dordrecht 17-2-1905. Lid Firma van Oldenborgh & Co.en commissionair in effecten, overleden Amsterdam 20-1-1989.

trouwt  Elsene (Brussel) 3-11-1938 Sylvia Elink Schuurman, geboren Semarang 5-3-1916 dochter van Gerrit Elink Schuurman en Ottilia Dias de Toledo.

Uit dit huwelijk:

1 Ottilia Augusta Crena de Iongh, geboren Amsterdam 23-9-1939, trouwt Amsterdam 17-9-1966 Frederik Bernard Kars, geboren Tilburg 29-5-1933.

2 Anthonetta Crena de Iongh, geboren Amsterdam 30-11-1942, trouwt Doorn 6-7-1974 Jhr.Mr.Ir.Klaus Heinrich von Chrismar, geboren Bussum 30-11-1943, zoon van Jhr. Ernst Arnold Eugen Philip von Chrismar en zijn 2e echtgenote Hendrina Anna Ykema.

3 Daniel Gerard Crena de Iongh, geboren Amsterdam 23-6-1947, trouwt (1) Bussum 3-6-1978 (gesch.) Astrid Sylvia Marjolein Sydzes, geboren Aalsmeer 6-6-1952.

trouwt (2) Driebergen/Naarden 28-8-1983 Jkvr. Elisabeth Alexandrine Sophie den Beer Poortugaal, geboren Amsterdam 9-9-1959dochter van Jhr. Diederic Herman Nicolaas den Beer Poortugaal en Catharina Maria Elisabeth van der Maesen.

Uit het 2e huwelijk:

1 Alexander Samuel Crena de Iongh, geboren Naarden 7-11-1995.

2 Maurits Daniel Crena de Iongh, geboren Naarden 6-11-1997.

XI Daniel Crena de Iongh, geboren Dordrecht 26-9-1900. Schatmeester Wereldbank.

overleden 's Gravenhage 16-2-1983, trouwt Zutphen 6-3-1933 Anna Sjouk Schillemans, geboren Zutphen 19-3-1907, overleden 's Gravenhage 17-3-1982.

Uit dit huwelijk:

1 Samuel Crena de Iongh, volgt XII.

2 Wytske Crena de Iongh, geboren 's Gravenhage 28-11-1937.

XII Samuel Crena de Iongh, geboren 's Gravenhage 10-5-1935, overleden Duiven 18-2-1992, trouwt 's Gravenhage 26-4-1960 Dina Maria Kruyt, geboren Zwolle 6-3-1935.

Uit dit huwelijk:

1 Robbert Crena de Iongh, geboren 's Gravenhage 25-3-1961.

2 Dieneke Anna Crena de Iongh, geboren Uithoorn 19-7-1964.

3 Frederik Jan Crena de Iongh, geboren Uithoorn 21-5-1965.

VIII Pieter Lucas de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 28-3-1806.Hij was burgemeester van Hoge Zwaluwe(1845-1877),als opvolger van Hugo Vogel(1817-1845), overleden Lage Zwaluwe 5-7-1877, trouwt (1) Hoge Zwaluwe 15-5-1828 Alida Josina de Visser, geboren Lage Zwaluwe 5-4-1807, overleden Lage Zwaluwe 28-4-1853dochter van Lambertus de Visser en Adriana Kanters, trouwt (2) Hoge Zwaluwe 1857 Sijke Vogel, geboren Hoge Zwaluwe 26-4-1813, overleden Hoge Zwaluwe 7-4-1891.

Uit het 1e huwelijk:

1 Daniel, volgt IX

2 Lambertus de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 13-11-1831, overleden Herpt 8-6- 1864, trouwt Maria Hormans.

Uit dit huwelijk:

1 Pieter Lucas de Iongh, geboren Gorinchem, overleden Rotterdam.

3 Johanna Philippina de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 3-1-1833, overleden Sliedrecht 3- 1-1833, overleden Sliedrecht 23-5-1910, trouwt Lage Zwaluwe 11-101-1855 Wouter Marinus van Haaften, geboren Sliedrecht 13-1-1818.Lid van de gemeenteraad te Sliedrecht en lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, overleden Slie drecht 4-6-1893.Hij huwde eerder met Jacoba Margaretha Visser, zoon van Wouter van Haaften en zijn tweede echtgenote Marigje Korporaal.

4 Adriana Lamberdina de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 22-4-1843, overleden aldaar 16-4- 1870.

5 Samuel de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 22-7-1845. Landbouwer, trouwt Strijen 5-9-1873 Aaltje de Jongste, geboren Strijen 14-1-1848, overleden Dordrecht 5-11- 1917. begraven Strijen dochter van Pieter de Jongste en Aaltje de Man.

Uit dit huwelijk:

1 Pieter Lucas de Iongh, geboren Strijen 27-4-1874, overleden aldaar voor 9-4-1877.

2 Aaltje Josina de Iongh, geboren Strijen 23-3-1876, overleden aldaar 8-10-1876.

3 Pieter Lucas de Iongh, geboren Strijen 9-4-1877, overleden Strijen 5-5-1877.

 

IX Daniel de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 18-3-1829.Olieslager en later landbouwer, overleden Lage Zwaluwe 17-4-1896, trouwt Lage Zwaluwe 15-6-1851 Elizabeth van Seters, geboren Lage Zwaluwe 16-7-1829, overleden aldaar 20-8-1890dochter van Frans Adoolf van Seters en Elisabeth van der Made.

Uit dit huwelijk:

1 Pieter Lucas de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 2-1-1852, overleden aldaar 16-2-1852.

2 Pieter Lucas de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 13-7-1853, overleden aldaar 6-11- 1874(ongehuwd).

3 Frans Adolph, volgt X

4 Lambertus, volgt Xa

5 Alida Josina Elisabeth de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 10-9- 1858, overleden Zevenbergschenhoek 4-2-1914, trouwt Lage Zwaluwe 28-3-1884 Wouter den Engelsen, geboren aldaar 1-8-1860. Landbouwer en lid van het dagelijks bestuur van de "Royale Polder", zoon van Antonie den Engelsen en Annigje Lagestee.

6 Samuel, volgt Xb

7 Cornelis Marius de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 21-2-1864.Landbouwer te Lage

Zwaluwe, overleden aldaar 27-12-1949  (ongehuwd).

8 Elisabeth Johanna de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 27-10-1865, overleden 's Gravendeel 5-3-1954, trouwt Lage Zwaluwe 5-7-1889 Jacobus Dubbelman, geboren Lage Zwaluwe 29-12-1862.Fabrikant, overleden Hoge- en Lage Zwaluwe 27-10- 1951, zoon van Pieter Dubbelman en Adriana Aaltje de Visser.

9 Neeltje Margaretha de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 9-11-1867, overleden 's Gravenhage 5-10-1922, trouwt Lage Zwaluwe 15-10-1896 Johannes Cornelis van der Most, geboren Delft 9-3-1873.Directeur van het Nederlands Indisch Administratiekantoor en hulpbank te 's Gravenhage, zoon van Bastiaan van der Most en Dingena van Seters.

10 Arnout Adriaan, volgt Xc

11 Johanna Cornelia de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 14-4-1873, overleden Delft 10-6- 1937, trouwt Lage Zwaluwe 10-9-1903 Adriaan van der Most, geboren Delft 19-7- 1875.Koopman, overleden Delft 8-5-1947, zoon van Bastiaan van der Most en Dingena van Seters.

X Frans Adolph de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 5-4-1855.Directeur der electrische vlasfabriek te Hees bij Nijmegen, overleden aldaar 26-8-1926, trouwt (1) Hoge Zwaluwe 1886 Geertruy Annigje den Engelsen, geboren Lage Zwaluwe 5-8-1862, overleden Nijmegen 11-9-1911dochter van Antonie den Engelsen en Annigje Lagestee, trouwt (2) Raamsdonk 16-6-1915 Jakoba Joanna van der Meer, geboren Raamsdonksveer 1-10-1865, overleden Nijmegen 12-1-1952dochter van Pieter van der Meer en Margaretha Dingena van Seters.


Uit het 1e huwelijk:

1 Daniel de Iongh, geboren Delfshaven 7-8-1885, overleden Schiedam 29-11-1885.

2 Elisabeth de Iongh, geboren Schiedam 3-5-1888.

3 Anna de Iongh, geboren Bolnes(Ridderkerk) 30-11-1890.

4 Daniel de Iongh, geboren 's-Gravenhage 8-8-1894.Bouwkundige.Vertrok 1927 naar Frankrijk, overleden 1934, trouwt een Franse vrouw.

Uit dit huwelijk:

1 Edmond de Iongh, geboren 1932.Metselaar.Verbleef in 1949 in Algerije.


Xa Lambertus de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 13-1-1857.Landbouwer te Terheijden(NB), overleden Breda 11-12-1933, trouwt Terheijden 1879 Johanna Wilhelmina Sagius, geboren aldaar 22-7-1848, overleden Breda 20-6-1899dochter van Johannes Sagius en Maria Lijdia Nelemans.

Uit dit huwelijk:

1 Elisabeth de Iongh, geboren Terheijden (NB) 23-9-1880, overleden Voorburg 29-10- 1934, trouwt Teteringen/Breda 7-8-1902 Johannes Thomas Maria Molenschot, geboren Teteringen 28-5-1878.Fabrikant, overleden Breda 15-8-1965.

2 Johannes, volgt XI

3 Dania Alida Josina Elisabeth de Iongh, geboren Terheijden (NB) 11-2- 1884, overleden Amsterdam 8-3-1968, trouwt Amsterdam 19-8-1915 Gerardus Anselmus Arnoldus Zijlmans, geboren aldaar 23-6-1881, overleden Amsterdam 18-2-1959.

Xb Samuel de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 24-6-1860.Landbouwer te Lage Zwaluwe, overleden aldaar 6-12-1897, trouwt (1) Hoge Zwaluwe januari 1884 Maaike Dubbelman, geboren Lage Zwaluwe 15-3-1861, overleden aldaar 17-3-1891dochter van Cornelis Dubbelman en Adriaantje Keller, trouwt (2) Hoge Zwaluwe 1893 Catharina Walraven, geboren Vlissingen 30-6-1856, overleden aldaar 4-1-1932dochter van Arnout Walraven en Maartje Boogerd.

Uit het 1e huwelijk:

1 Elisabeth de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 23-7-1884, overleden Breda 26-2- 1977, trouwt Lage Zwaluwe 29-3-1911 Hendrik Dyonisius Lambertus den Engelsen, geboren aldaar 22-12-1881. Koopman, overleden Zevenbergen 15-11-1926, zoon van Dingemans den Engelsen en Maaike Keller.

2 Cornelis, volgt XI

Uit het 2e huwelijk:

3 Daniel, volgt XIa

4 Maartje de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 11-10-1896.

5 Alida Josina Elisabeth de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 16-5-1898, overleden Utrecht 17-6-1960, trouwt Karel Benjamin Lodewijk Vreeke, overleden Utrecht 17-6-1960.


Xc Arnout Adriaan de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 17-9-1869.Landbouwer te Lage Zwaluwe, overleden aldaar 8-6-1942, trouwt Lage Zwaluwe 17-3-1892 Maria Cornelia Johanna Dubbelman, geboren aldaar 10-1-1870, overleden Breda 6-9-1954 dochter van Pieter Dubbelman en Adriana Aaltje de Visser.

Uit dit huwelijk:

1 Elisabeth de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 26-8-1892, overleden aldaar 31-12-1893.

2 Elisabeth de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 6-11-1894, overleden aldaar 2-12-1897.

3 Adriana Aaltje de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 6-11-1894(tweeling met de voorgaande), overleden Lage Zwaluwe 30-11-1897.

4 Elisabeth Adriana Aaltje de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 25-1-1899, trouwt aldaar 15- 10-1925 Matthijs Bastiaan van den Heuvel, geboren Dubbeldam 30-12-1901.

5 Adriana Aaltje de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 28-2-1900, overleden aldaar 26-9-1905.

6 Alida Josina Elisabeth de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 26-1-1902, trouwt Lage Zwaluwe 30-8-1928 Corstiaan Aart de Vlaming, geboren Willemsdorp 22-4-1902.

7 Pieter, volgt XIB

8 Daniel de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 28-6-1909, overleden aldaar 14-7-1912.

9 Adriana Aaltje de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 15-12-1911, trouwt aldaar 19-5-1938 Hendrik Punt, geboren Klundert 27-8-1903, overleden Zevenbergen 8-3-1977.

XI Johannes de Iongh, geboren Terheijden (NB) 28-3-1882 trouwt Etten 22-5-1905 Cornelia Huybrechts, geboren aldaar 3-1-1881, overleden Breda 30-10-1949.

Uit dit huwelijk:

1 Johanna Wilhelmina de Iongh, geboren Teteringen 23-11-1905.

2 Antonia Elisabeth Maria de Iongh, geboren Teteringen 28-7-1908.

3 Johanna Lambertus, volgt XII

4 Dania Alida Josina Elisabeth de Iongh, geboren Breda 30-3-1920.

 

XII Johannes Lambertus de Iongh, geboren Breda 4-9-1910 (zijn achternaam is gewijzigd in de Jongh), trouwt Breda 25-1-1934 Johanna Maria Appels, geboren Breda 27-11-1914.

Uit dit huwelijk:

1 Johannes Petrus de Jongh, geboren Breda 3-5-1935, trouwt Amsterdam 12-1-1966 Petronella Alida Hagens, geboren Amsterdam 6-11-1942.


Uit dit huwelijk:

1 Jean-Luc Roger de Jongh, geboren Amsterdam 8-10-1971.

2 Marcelle Celine de Jongh, geboren Amsterdam 27-9-1973.

 

XIb Pieter de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 9-7-1905.Landbouwer te Lage Zwaluwe, trouwt aldaar 18-8-1938 Adriana den Engelsen, geboren aldaar 2-2-1910.

Uit dit huwelijk:

1 Arnoud Adriaan, volgt XII

2 Hendrik, volgt XIIa

3 Daniel de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 6-6-1946.

 

XII Arnoud Adriaan de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 2-3-1940.Landbouwer te Dronten, trouwt Lage Zwaluwe 4-4-1968 Annigje Elisabeth Breure, geboren Fijnaart 30-1-1943.

Uit dit huwelijk:

1 Henriette Helena de Iongh, geboren Dronten (O-Flevoland) 16-4-1969.

2 Petra Danielle de Iongh, geboren Dronten (O-Flevoland) 31-7-1970.

XIIa Hendrik de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 1-3-1943.Landbouwer te Biddinghuizen(O-Flevoland)., trouwt Lage Zwaluwe 15-3-1967 Johanna Keller, geboren Lage Zwaluwe.

Uit dit huwelijk:

1 Wilhelmina Johanna de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 27-11-1968.

2 Adriana Danielle de Iongh, geboren Biddinghuizen(O-Flevoland) 16-3-1972.

3 Petra Hendrika de Iongh, geboren Biddinghuizen(O-Flevoland) 16-3-1972 (tweeling met de voorgaande).

XI Cornelis de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 25-6-1888.Landbouwer te Lage Zwaluwe.

overleden Gouda 14-8-1964, trouwt Lage Zwaluwe 26-1-1910(bij zijn huwelijk staat hij ingeschreven als de Jongh) Lamberta Alida de Visser, geboren Lage Zwaluwe 11-4-1890, overleden Gouda 13-3-1971.

Uit dit huwelijk:

1 Samuel de Jongh, geboren Bruinisse 26-10-1910, overleden september 1944, trouwt Hendrika Leydekkers.

2 Adrianus de Jongh, geboren Duisburg 13-10-1911, overleden 8-3-1932.

3 Maaike de Jongh, geboren Zevenbergen 19-12-1912.

4 Marinus Theunis, volgt XII

5 Maria Johanna de Jongh, geboren Moerdijk 17-1-1917, overleden 17-12-1975.

6 Cornelis Lambertus, volgty XIIa

7 Johanna Lambertha de Jongh, geboren Lage Zwaluwe 9-1-1921.

8 Elizabeth de Jongh, geboren Lage Zwaluwe 31-3-1923.

9 Theuna Dirkje de Jongh, geboren Lage Zwaluwe 25-12-1924.

10 Daniel, volgt XIIb

11 Gerrit Adriaan,volgt XIIc

12 Lambertha Alida de Jongh, geboren Lage Zwaluwe 7-1-1930.

XIa Daniel de Iongh, geboren Lage Zwaluwe 28-5-1895, overleden Zwolle 25-5-1985, trouwt (1) Uithuizermeden 30-1-1920 Emma Boelkens, geboren aldaar 27-2-1890, overleden Roosendaal 13-2-1953, trouwt (2) Rotterdam 1954 Johanna Antonia Koopmans, geboren Wymbrikseradeel 27-2-1908.

Uit het 1e huwelijk:

1 Samuel Dirk de Iongh, geboren Uithuizermeden 20-6-1921.

2 Dirk Samuel de Iongh, geboren Roosendaal 15-7-1923, overleden aldaar 4-5-1926.

3 Cornelis de Iongh, geboren Roosendaal 15-11-1925

XII Marinus Theunis de Jongh, geboren Moerdijk 27-5-1915, trouwt Johanna Boelweit.

Uit dit huwelijk:

1 Marinus de Jongh, geboren 12-2-1940.

2 Cornelis de Jongh, geboren 26-2-1955.

3 Gerard de Jongh, geboren 2-5-1964.

XIIa Cornelis Lambertus de Jongh, geboren Lage Zwaluwe 9-4-1919, trouwt Cornelia de Groot.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis de Jongh, geboren 8-10-1950.

2 Bernardus de Jongh, geboren 16-11-1952.


XIIb Daniel de Jongh, geboren  Lage Zwaluwe 24-3-1926 trouwt Hermina Ashman, overleden 9-7-1976.

Uit dit huwelijk:

1 Corne de Jongh, geboren 18-5-1958.

2 Markus de Jongh, geboren 19-11-1964.

 

XIIc Gerrit Adriaan de Jongh, geboren  Lage Zwaluwe 17-10-1928 trouwt Neeltje van Oostrom.

Uit dit huwelijk:

1 Franciscus de Jongh, geboren 27-5-1955.


Noten.


1 Collectie Verloren(CBG 's Gravenhage).

G.A. Hoorn d.d.31-10-1593.

2 G.A.Hoorn d.d.30-4-1634.

3 Dossier de Iongh(CBG 's Gravenhage). Collectie Verloren CBG 's Gravenhage).

4 Dossier de Iongh - Collectie Verloren.

5 Stamboek familie de Iongh(in bezit van de auteur). Collectie Verloren - Dossier de Iongh.

6 O.N.A. Hoorn d.d.15-12-1721.

7 O.N.A. Hoorn d.d.16-2-1709.

8 O.N.A. Hoorn d.d.10-5-1708.

9 G.A.Hoorn 4-11-1785.

10 "Ieder jaar op goede vrijdag werd een aantal gegoede burgers bijeengeroepen in de Grote Kerk.Een voor een trokken zij een boon uit een zak,die werd opgehouden door de presiderende burgemeester, en waar in, tussen een aantal witte, negen zwarte bonen zaten.Degene die de zwarte bonen trokken werden tot "keurmannen" geproclameerd en mochten de burgemeesters kiezen.Ze deden dat door beurtelings iemand voor te stellen en vervolgens te stemmen over de voorgestelde kandidaten.Bovendien nomineerden ze 21 personen waaruit de schout de zeven schepenen koos"

Lit.: Dr.L.Kooymans - onder regenten(de elite in een Hollandse stad,Hoorn.1700-1780,blz.38.

11 Convoijen en licenten, gelei- en verlofgelden / in- en uitvoerrechten.

Geleibiljet,biljet,verlof gevend tot vervoer van accijnsgoederen.Bewijs vrijgeleide,vrijbrief,paspoort.

Belasting in de Republiek der Verenigde Nederlanden geheven door de admiraliteitscolleges.Konvooigelden moesten oorspronkelijk betaald worden voor de oorlogsschepen,die de koopvaarders begeleidden.

Licentgelden waren verlofgelden om handel te mogen drijven op de vijand.

Hadden 1648-1795 het karakter van in- en uitvoerrechten. 

Licenten (fra.-licence=verlof:gesch.)

1) verlofgelden in de 80-jarige oorlog voor de handel met Spaanse landen.

2) vrijbrieven en vergunningen.

12 Municipaliteit, gemeentebestuur, gemeentelijk gebied en raadhuis.

13 Stokhouder/boelhuishouder - iemand onder wiens toezicht een vendu(=openbare verkoping) plaats heeft.

14 Koopakte d.d.1-11-1822(in bezit van de auteur).
1 Nederlands Patriciaat 1919(10e jrg),blz.146-160.

2 Kwartierstatenboek Nederlandse Leeuw(1983),blz.47-49.

3 J.P.van Bemmelen,Hoornse Families,blz.193-203.

4 Archiefdienst Westfriese Gemeenten Hoorn.

5 Dr.L.Kooijmans - onder regenten(de elite in een Hollandse stad)Hoorn,1700-1780.

6 Collectie Verloren - Geslagtregister van Floris Abbekerk Tromp(Petrus Backer) 1775.

7 Collectie Verloren - Geslagtregister van Mr.Nicolaas Groot(Petrus Backer) 1777.

8 Zuid-Hollandse Stam/Naamreeksen Ons Voorgeslacht(1986), blz.83-90.

9 Dossier Familie de Iongh (CBG 's Gravenhage).

10 C.A. Abbing - Geschiedenis der stad Hoorn.

11 Stamboek Familie de Iongh(Genealogisch Bureau A.H.Ris. 's Gravenhage 1919). (In bezit van de auteur).

12 Gemeentelijke Archiefdienst Dordrecht.

13 Documentatie betreffende de Brouwerij "Het Wapen van West-Friesland".

14 Eigen familie gegevens.